7. Το μενού «Στρώση»

7.1. Εισαγωγή στο μενού «στρώση»

Σχήμα 16.105. Τα περιεχόμενα του μενού «στρώση»

Τα περιεχόμενα του μενού «στρώση»

The commands in the Layer menu allow you to work with layers.

In addition to accessing the Layer menu from the Image menubar and by right-clicking on the image window, you can work on layers by opening the Layer dialog and, for example, change layer transparency and visibility, create new layers and layer groups, add a layer mask, merge or duplicate layers. This dialog also has a right-click context menu with mostly the same commands as shown in the main Layer menu.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.