7.11. Απόρριψη πληροφοριών κειμένου

Αυτή η εντολή ανήκει σε μια ομάδα εντολών κειμένου που εμφανίζονται μόνο εάν η στρώση κειμένου είναι παρούσα.

Σχήμα 16.112. Η εντολή απόρριψη κειμένου μεταξύ των εντολών κειμένου στο μενού στρώσης

Η εντολή απόρριψη κειμένου μεταξύ των εντολών κειμένου στο μενού στρώσης

Όταν προσθέτετε κείμενο σε μια εικόνα, το GIMP προσθέτει ειδικές πληροφορίες. Αυτή η εντολή απορρίπτει αυτές τις πληροφορίες, μετασχηματίζοντας την τρέχουσα στρώση κειμένου σε κανονική στρώση ψηφιογραφίας. Η αιτία για αυτό δεν είναι προφανής.

Σημειώστε ότι αυτός ο μετασχηματισμός του κειμένου σε ψηφιογραφία εκτελείται αυτόματα όταν εφαρμόζετε μια γραφική λειτουργία σε στρώση κειμένου. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες κειμένου πίσω αναιρώντας τη λειτουργία που τροποποίησε το κείμενο.

7.11.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηαπόρριψη πληροφοριών κειμένου.