7.16. Επιλογή κατώτατης στρώσης

Με την εντολή επιλογή κατώτατης στρώσης, μπορείτε να κάνετε την κατώτατη στρώση στη στοίβα ενεργή στρώση για την εικόνα. Τότε επισημαίνεται στο διάλογο στρώσεων. Εάν η κατώτατη στρώση της στοίβας είναι ήδη η ενεργή στρώση, αυτή η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

7.16.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαεπιλογή κατώτατης στρώσης,

  • χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου End.

Ή απλά κλικ στο όνομα στρώσης στο διάλογο στρώσεων.