7.16. Επιλογή κατώτατης στρώσης

With the Select Bottom Layer command, you can make the bottom layer in the stack become the active layer for the image. It is then highlighted in the Layers dialog. If the bottom layer of the stack is already the active layer, this menu entry is insensitive and grayed out.

7.16.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαεπιλογή κατώτατης στρώσης,

  • by using the keyboard shortcut End.

Ή απλά κλικ στο όνομα στρώσης στο διάλογο στρώσεων.