7.20. Στρώση στον πάτο

Η εντολή στρώση στον πάτο χαμηλώνει την ενεργή στρώση στον πάτο της στοίβας στρώσης. Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη στον πυθμένα της στοίβας ή εάν υπάρχει μόνο μια στρώση, αυτή η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

7.20.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαστρώση στον πάτο,

  • ή πατώντας το πλήκτρο Shift και κλικ στο εικονίδιο κάτω βέλους στον πάτο του διαλόγου στρώσεων.