7.14. Επιλογή επόμενης στρώσης

Η εντολή Επιλογή επόμενης στρώσης επιλέγει τη στρώση ακριβώς κάτω από την ενεργή στρώση στη στοίβα στρώσεων. Η εντολή επισημαίνει τη στρώση στο διάλογο στρώσεων και την κάνει τη νέα ενεργή στρώση. Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη στοτέλος της στοίβας, αυτή η είσοδος του μενού είναι απενεργοποιημένη.

[Σημείωση] Σημείωση

Σημειώστε ότι στην τυπική μορφή αγγλικού πληκτρολογίου Windows, η προεπιλεγμένη συντόμευση Page Down δεν αναφέρεται στο πλήκτρο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, αλλά στο άλλο πλήκτρο Page Down στην ομάδα των έξι πλήκτρων στα αριστερά του αριθμητικού πληκτρολογίου.

7.14.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαεπιλογή επόμενης στρώσης,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Down.

Ή απλά πατήστε στο όνομα στρώσης στο διάλογο στρώσεων.