7.32. Το υπομενού “διαφάνεια” του μενού “στρώση”

Σχήμα 16.119. Το υπομενού “διαφάνεια” του μενού “στρώση”

Το υπομενού διαφάνεια του μενού στρώση

Το υπομενού διαφάνεια περιέχει εντολές που χρησιμοποιούν ή επηρεάζουν το κανάλι άλφα της ενεργής στρώσης.

7.32.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΣτρώσηΔιαφάνεια.

7.32.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού “διαφάνεια”

Το υπομενού διαφάνεια περιέχει τις παρακάτω εντολές: