7.39. Μετατροπή άλφα σε επιλογή

Η εντολή μετατροπή άλφα σε επιλογή δημιουργεί μια επιλογή στην τρέχουσα στρώση από το κανάλι άλφα, που κωδικοποιεί την διαφάνεια. Αδιαφανείς περιοχές είναι πλήρως επιλεγμένες, διαφανείς περιοχές είναι ανεπίλεκτες και ημιδιαφανείς περιοχές είναι μερικώς επιλεγμένες. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά την υπάρχουσα επιλογή. Το ίδιο το κανάλι άλφα δεν αλλάζει.

Οι άλλες εντολές αυτής της ομάδας λειτουργιών είναι παρόμοιες, εκτός από το ότι αντί για πλήρη αντικατάσταση της υπάρχουσας επιλογής με την επιλογή που παράγεται από το κανάλι άλφα, είτε προσθέτουν τις δυο επιλογές, αφαιρούν την επιλογή άλφα από την υπάρχουσα επιλογή, ή δημιουργούν μια επιλογή που είναι η τομή των δύο.

7.39.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the image menubar through LayerTransparencyAlpha to Selection

  • ή από το αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.

7.39.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.123. Εφαρμογή «μετατροπή άλφα σε επιλογή»

Εφαρμογή «μετατροπή άλφα σε επιλογή»
Εφαρμογή «μετατροπή άλφα σε επιλογή»

Αδιαφανή εικονοστοιχεία της ενεργής στρώσης αντικαθιστώνται από την υπάρχουσα ορθογώνια επιλογή.