7.38. Κατώφλι άλφα

The Threshold Alpha command converts semi-transparent areas of the active layer into completely transparent or completely opaque areas, based on a threshold you set. It only works on layers which have an alpha channel. If the Lock alpha channel option is checked in the Layers dialog, the filter will have no effect.

7.38.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the menubar through LayerTransparencyThreshold Alpha....

7.38.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.121. The «Threshold Alpha» filter options dialog

The «Threshold Alpha» filter options dialog

Presets, Input Type, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Value

The threshold alpha value determines which values will become transparent or opaque. You can set the transparency value to be used by using the slider or by entering a value between 0 and 1 in the input box. All transparency values above this threshold will become opaque and all transparency values below or equal to this threshold will become completely transparent.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή δεν θα κάνει ποτέ πλήρως διαφανή εικονοστοιχεία (τιμή άλφα = 0) αδιαφανή.

Σχήμα 16.122. Παράδειγμα κατωφλίου άλφα

Παράδειγμα κατωφλίου άλφα
Μια διαβάθμιση διαφάνειας 0-255.
Παράδειγμα κατωφλίου άλφα
Το κατώφλι ορίστηκε σε 50, 127, 210.