7.38. Κατώφλι άλφα

Η εντολή Κατώφλι άλφα μετατρέπει τις ημιδιαφανείς περιοχές της ενεργής στρώσης σε περιοχές πλήρως διαφανείς ή πλήρως αδιαφανείς, βασισμένες στο κατώφλι που ορίζετε. Δουλεύει μόνο σε στρώσεις που έχουν ένα κανάλι άλφα. Εάν η επιλογή Κλείδωμα καναλιού άλφα είναι επιλεγμένη στο παράθυρο διαλόγου, το φίλτρο δεν θα έχει καμία επίδραση.

7.38.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the menubar through LayerTransparencyThreshold Alpha....

7.38.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.121. Ο διάλογος επιλογών φίλτρου «Κατώφλι άλφα»

Ο διάλογος επιλογών φίλτρου «Κατώφλι άλφα»

Προεπιλογές, Τύπος εισόδου, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τιμή

Η τιμή κατωφλίου άλφα καθορίζει ποιες τιμές θα γίνουν διαφανείς ή αδιαφανείς. Μπορείτε να ορίσετε την τιμή διαφάνειας που θα χρησιμοποιείται χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό ή εισάγοντας μια τιμή μεταξύ 0 και 1 στο πλαίσιο εισαγωγής. Όλες οι τιμές διαφάνειας πάνω από αυτό το όριο θα γίνουν αδιαφανείς και όλες οι τιμές διαφάνειας κάτω ή ίσες με αυτό το όριο θα γίνουν εντελώς διαφανείς.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή δεν θα κάνει ποτέ πλήρως διαφανή εικονοστοιχεία (τιμή άλφα = 0) αδιαφανή.

Σχήμα 16.122. Παράδειγμα κατωφλίου άλφα

Παράδειγμα κατωφλίου άλφα
Μια διαβάθμιση διαφάνειας 0-255.
Παράδειγμα κατωφλίου άλφα
Το κατώφλι ορίστηκε σε 50, 127, 210.