7.42. Τομή καναλιού άλφα με την επιλογή

Η εντολή τομή με την επιλογή δημιουργεί μια επιλογή στην τρέχουσα στρώση από το κανάλι άλφα. Αδιαφανή εικονοστοιχεία είναι πλήρως επιλεγμένα, διαφανή εικονοστοιχεία είναι ανεπίλεκτα και ημιδιαφανή εικονοστοιχεία είναι μερικώς επιλεγμένα. Αυτή η επιλογή τέμνεται από την υπάρχουσα επιλογή: μόνο τα κοινά μέρη και των δύο επιλογών διατηρούνται. Το ίδιο το κανάλι άλφα δεν αλλάζει.

7.42.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηδιαφάνειατομή με την επιλογή,

  • ή από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.

7.42.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.126. Εφαρμογή «τομής με την επιλογή»

Εφαρμογή «τομής με την επιλογή»
Εφαρμογή «τομής με την επιλογή»

Αδιαφανή εικονοστοιχεία της ενεργής στρώσης τέμνονται με την υπάρχουσα ορθογώνια επιλογή.