7.35. Χρώμα σε άλφα

Αυτή η εντολή είναι η ίδια με ΣτρώσηΔιαφάνεια: Τμήμα 8.55, “Χρώμα σε άλφα…”.