7.36. Χρώμα σε άλφα

Αυτή η εντολή είναι η ίδια με ΣτρώσηΔιαφάνεια: Τμήμα 8.55, «Χρώμα σε άλφα…».