7.40. Προσθήκη καναλιού άλφα στην επιλογή

Η εντολή αφαίρεση από την επιλογή δημιουργεί μια επιλογή στην τρέχουσα στρώση από κανάλι άλφα. Αδιαφανή εικονοστοιχεία είναι πλήρως επιλεγμένα, διαφανή εικονοστοιχεία είναι ανεπίλεκτα και ημιδιαφανή εικονοστοιχεία είναι μερικώς επιλεγμένα. Αυτή η επιλογή προστίθεται στην υπάρχουσα επιλογή. Το ίδιο το κανάλι άλφα δεν αλλάζει.

Οι άλλες εντολές αυτής της ομάδας λειτουργιών είναι παρόμοιες, εκτός από το ότι αντί για πρόσθεση της υπάρχουσας επιλογής με την επιλογή που παράγεται από την ενεργή στρώση, είτε αντικαθιστούν πλήρως την επιλογή με μια επιλογή που παράχθηκε από την επιλογή άλφα, αφαιρούν την επιλογή άλφα από την υπάρχουσα επιλογή, ή δημιουργούν μια επιλογή που είναι η τομή των δύο.

7.40.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηδιαφάνειαπροσθήκη στην επιλογή.

7.40.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.124. Εφαρμογή «προσθήκη στην επιλογή»

Εφαρμογή «προσθήκη στην επιλογή»
Εφαρμογή «προσθήκη στην επιλογή»

Αδιαφανή εικονοστοιχεία της ενεργής στρώσης προστίθενται στην υπάρχουσα επιλογή.