7.41. Αφαίρεση από την επιλογή

Η εντολή Αφαίρεση από την επιλογή δημιουργεί μια επιλογή στην τρέχουσα στρώση από το κανάλι άλφα. Αδιαφανή εικονοστοιχεία είναι πλήρως επιλεγμένα, διαφανή εικονοστοιχεία είναι ανεπίλεκτα και ημιδιαφανή εικονοστοιχεία είναι μερικώς επιλεγμένα. Αυτή η επιλογή αφαιρείται από την υπάρχουσα επιλογή. Το ίδιο το κανάλι άλφα δεν αλλάζει.

7.41.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηδιαφάνειααφαίρεση από την επιλογή.

7.41.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.125. Εφαρμογή «αφαίρεσης από την επιλογή»

Εφαρμογή «αφαίρεσης από την επιλογή»
Εφαρμογή «αφαίρεσης από την επιλογή»

Αδιαφανή εικονοστοιχεία της ενεργής στρώσης αφαιρούνται από την υπάρχουσα ορθογώνια επιλογή.