7.43. Το υπομενού «μετασχηματισμός»

Σχήμα 16.127. Το υπομενού «μετασχηματισμός» του μενού «στρώση»

Το υπομενού «μετασχηματισμός» του μενού «στρώση»

Το υπομενού μετασχηματισμός του μενού στρώση περιέχει εντολές που αναστρέφουν ή περιστρέφουν τη στρώση της εικόνας.

7.43.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από στρώσημετασχηματισμός.

7.43.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «μετασχηματισμός»

Το υπομενού μετασχηματισμός περιέχει τις παρακάτω εντολές: