7.42. Το υπομενού “μετασχηματισμός”

Σχήμα 16.126. Το υπομενού “μετασχηματισμός” του μενού “στρώση”

Το υπομενού μετασχηματισμός του μενού στρώση

Το υπομενού μετασχηματισμός του μενού στρώση περιέχει εντολές που αναστρέφουν ή περιστρέφουν τη στρώση της εικόνας.

7.42.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από στρώσημετασχηματισμός.

7.42.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού “μετασχηματισμός”

Το υπομενού μετασχηματισμός περιέχει τις παρακάτω εντολές: