7.45. Κάθετη αναστροφή

Η εντολή κάθετη αναστροφή αντιστρέφει την ενεργή στρώση κάθετα, δηλαδή, από πάνω προς τα κάτω. Αφήνει τις διαστάσεις της στρώσης και τις πληροφορίες εικονοστοιχείου αμετάβλητες.

7.45.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημετασχηματισμόςκάθετη αναστροφή.

7.45.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.129. Εφαρμογή «αναστροφή στρώσης κάθετα»

Εφαρμογή «αναστροφή στρώσης κάθετα»

Πριν την εφαρμογή της εντολής

Εφαρμογή «αναστροφή στρώσης κάθετα»

Η στρώση μετά την αντιστροφή. Φαίνεται σαν να έχει αντανακλαστεί η εικόνα κατά μήκος του κεντρικού οριζόντιου άξονα της στρώσης.