7.48. Ελεύθερη περιστροφή

Η εντολή ελεύθερης περιστροφήςπεριστρέφει μια στρώση κατά ορισμένη γωνία. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης του εργαλείου περιστροφής. Δείτε την ενότητα για αυτό το εργαλείο για περισσότερες πληροφορίες.

7.48.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημετασχηματισμόςελεύθερη περιστροφή,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+R.

7.48.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.127. Εφαρμογή “ελεύθερης περιστροφής”

Εφαρμογή ελεύθερης περιστροφής

Πριν την εφαρμογή της εντολής

Εφαρμογή ελεύθερης περιστροφής

Η στρώση μετά την δεξιόστροφη περιστροφή κατά 30°