7.49. Ελεύθερη περιστροφή

Η εντολή ελεύθερης περιστροφήςπεριστρέφει μια στρώση κατά ορισμένη γωνία. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης του εργαλείου περιστροφής. Δείτε την ενότητα για αυτό το εργαλείο για περισσότερες πληροφορίες.

7.49.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημετασχηματισμόςελεύθερη περιστροφή,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+R.

7.49.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.133. Εφαρμογή «ελεύθερης περιστροφής»

Εφαρμογή «ελεύθερης περιστροφής»

Πριν την εφαρμογή της εντολής

Εφαρμογή «ελεύθερης περιστροφής»

Η στρώση μετά την δεξιόστροφη περιστροφή κατά 30°