7.47. Περιστροφή 180°

Η εντολή περιστροφή 180° περιστρέφει την ενεργή στρώση κατά 180° γύρω από το κέντρο της στρώσης, χωρίς απώλεια δεδομένων εικονοστοιχείου. Το σχήμα της στρώσης δεν μεταβάλλεται. Αφού οι στρώσεις έχουν ορθογώνιο σχήμα, μια περιστροφή 180° τις αντιστρέφει μόνο και δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα όρια της εικόνας.

7.47.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημετασχηματισμόςπεριστροφή 180°.

7.47.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.126. Εφαρμογή “περιστροφής 180°”

Εφαρμογή περιστροφής 180°

Πριν την εφαρμογή της εντολής

Εφαρμογή περιστροφής 180°

Η στρώση μετά την περιστροφή. Αντιστρέφεται πάνω-κάτω.