7.44. Οριζόντια αναστροφή

Η εντολή οριζόντια αναστροφή αντιστρέφει την ενεργή στρώση οριζόντια, δηλαδή, από αριστερά προς τα δεξιά. Αφήνει τις διαστάσεις της στρώσης και τις πληροφορίες εικονοστοιχείου αμετάβλητες.

7.44.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημετασχηματισμόςοριζόντια αναστροφή.

7.44.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.128. Εφαρμογή «οριζόντιας αναστροφής στρώσης»

Εφαρμογή «οριζόντιας αναστροφής στρώσης»

Πριν την εφαρμογή της εντολής

Εφαρμογή «οριζόντιας αναστροφής στρώσης»

Η στρώση μετά την αντιστροφή. Φαίνεται σαν να έχει αντανακλαστεί η εικόνα κατά μήκος του κεντρικού κάθετου άξονα της στρώσης.