8.32. Το υπομενού «Χάρτης»

Αυτή η εντολή οδηγεί στο ακόλουθο υπομενού

Σχήμα 16.208. Το υπομενού «Χάρτης»

Το υπομενού «Χάρτης»