8.32. Το υπομενού “Χάρτης”

Αυτή η εντολή οδηγεί στο ακόλουθο υπομενού

Σχήμα 16.205. Το υπομενού “Χάρτης”

Το υπομενού Χάρτης