8.35. Επαναδιάταξη χρωματολογίου

Σχήμα 16.214. Το παράθυρο «Αναδιάταξη χρωματολογίου»

Το παράθυρο «Αναδιάταξη χρωματολογίου»

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να αναδιοργανώσετε χρώματα στην παλέτα εικόνων από ευρετήριο. Δεν τροποποιεί την εικόνα. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε χρώματα. Για αυτό δείτε ο διάλογος παλέτας από ευρετήριο.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν η εικόνα σας δεν είναι από ευρετήριο, αυτή η εντολή είναι απενεργοποιημένη.

8.35.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή με δύο τρόπους:

  • από το κύριο μενού: ΧρώματαΧάρτηςΑναδιάταξη του χρωματολογίου.

  • από το Παράθυρο διαλόγου χρωματολογίου χρησιμοποιώντας το μενού περιβάλλοντος με δεξί πάτημα Αναδιάταξη του χρωματολογίου.

8.35.2. Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Αναδιάταξη χρωματολογίου»

Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τα χρώματα χρησιμοποιώντας το ποντίκι για να αναδιατάξετε τον χρωματικό χάρτη. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα χρώματα με βάση την απόχρωση, τον κορεσμό και την τιμή χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού με δεξί πάτημα.

Σχήμα 16.215. Το μενού περιβάλλοντος «Αναδιάταξη του χρωματολογίου»

Το μενού περιβάλλοντος «Αναδιάταξη του χρωματολογίου»

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης ενός χρωματικού χάρτη είναι η χρήση της εντολής του μενού περιβάλλοντος Ταξινόμηση παλέτας.... που είναι διαθέσιμη στο παράθυρο διαλόγου Παλέτες.