7.10. Οι εντολές κειμένου του μενού στρώση

Αυτές οι εντολές εμφανίζονται μόνο εάν η στρώση κειμένου είναι παρούσα.

Σχήμα 16.111. Εντολές κειμένου του μενού στρώση

Εντολές κειμένου του μενού στρώση

7.10.1. Οι εντολές κειμένου