8.27. Αποσύνθεση

8.27.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.203. Αποσύνθεση σε εικόνες (RGB)

Αποσύνθεση σε εικόνες (RGB)

Αρχική εικόνα

Αποσύνθεση σε εικόνες (RGB)

Εφαρμογή εντολής «Αποσύνθεση» (αποσύνθεση RGB) με ασημείωτο Αποσύνθεση σε στρώσεις.


Σχήμα 16.204. Αποσύνθεση σε στρώσεις (RGB)

Αποσύνθεση σε στρώσεις (RGB)

Αρχική εικόνα

Αποσύνθεση σε στρώσεις (RGB)

Εφαρμογή εντολής «Αποσύνθεση» (απoσύνθεση RGB) με σημειωμένο Αποσύνθεση σε στρώσεις.


Αυτή η εντολή ξεχωρίζει τα κανάλια (RGB, HSV, CMYK...) μιας εικόνας σε ξεχωριστές εικόνες ή στρώσεις.

[Σημείωση] Σημείωση

This command only works on RGB images. If the image is Grayscale or Indexed, the menu entry is disabled.

8.27.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΣυστατικάΑποσύνθεση….

8.27.3. Επιλογές

Σχήμα 16.205. Επιλογές εντολής «Αποσύνθεση»

Επιλογές εντολής «Αποσύνθεση»

Εξαγωγή καναλιών

Ακολουθήστε τις επιλογές που περιγράφονται με σημειωμένο Αποσύνθεση σε στρώσεις.

Χρωματικό πρότυπο
RGB

If the RGB option is chosen, a gray level image is created with three layers (Red, Green and Blue), and two channels (Gray and Alpha).

This function is interesting when using the Threshold tool. You can also perform operations like cutting, pasting or moving selections in a single RGB channel. You can use an extracted grayscale layer as a selection or mask by saving it in a channel (select the whole or a part of the layer, then SelectSave to a channel ).

RGBA

If the RGBA option is chosen, an image is created similar to the RGB Decomposing with an additional Alpha layer filled with the transparency values of the source image. Fully transparent pixels are black and fully opaque pixels are white.

Άλφα

This option extracts the image transparency stored in the Alpha channel in the Channel dialog in a separate image. The fully transparent pixels are Black the fully opaque pixels are white. The graytones are smooth transitions of the transparency in the source image.

HSV

This option decomposes image into three grayscale layers, one for Hue, one for Saturation and another for Value.

Although Hue is grayscale, it does represent hues. In color circle, white and black are starting and arrival points and are superimposed. They represent Red color at top of circle. Gray intermediate levels are corresponding to intermediate hues on circle: dark gray to orange, mid gray to green and light gray to magenta.

Κορεσμός και Τιμή: Λευκό είναι μέγιστος κορεσμός (καθαρό χρώμα) και μέγιστη τιμή (πολύ φωτεινό). Μαύρο είναι ελάχιστος κορεσμός (άσπρο) και ελάχιστη τιμή (μαύρο).

HSL

Αυτή η επιλογή είναι παρόμοια με HSV. Αντί για Τιμή, η τρίτη στρώση περιέχει το συστατικό της εικόνας L.

CMYK

This option decomposes an image into four grayscale layers, one for Yellow, one for Magenta, one for Cyan, and one for Black.

This option can be useful to transfer an image into printing software with CMYK capabilities.

LAB

This option decomposes image into three grayscale layers, layer «L» for Luminance, layer «A» for colors between green and red, layer «B» for colors between blue and yellow.

Η αποσύνθεση LAB είναι ένα χρωματικό πρότυπο για την οικογένεια φωτεινότητα-χρώμα. Ένα κανάλι χρησιμοποιείται για τη φωτεινότητα, ενώ δύο άλλα κανάλια χρησιμοποιούνται για τα χρώματα. Το χρωματικό πρότυπο LAB χρησιμοποιείται από το Photoshop.

LCH

This option decomposes image into three grayscale layers, layer «L» for Luminance, layer «C» for Chroma, and layer «H» for Hue.

The LCH Decomposing is a color model of the Luminance-Color family.

YCbCr ITU R470, YCbCr ITU R470 256, YCbCr ITU R709, YCbCr ITU R709 256

In GIMP there are four YCbCr decompositions with different values. Each option decomposes an image in three grayscale layers, a layer for Luminance and the other two layers for blueness and redness.

The YCbCr color model, also called YUV, is now used for digital video (initially for PAL analog video). It's based on the idea that the human eye is most sensitive to luminosity, next to colors. The YCbCr Decomposing uses a transformation matrix and the different options are different values recommended by ITU (International Telecommunication Union) applied to the matrix.

Αποσύνθεση στις στρώσεις

If this option is checked, a new grayscale image is created, with each layer representing one of the channels of the selected mode. If this option is unchecked, every channel is represented in its own image and clearly named in the name bar.

Προσκήνιο ως χρώμα καταχώρησης

Παράδειγμα 16.1. Σημεία περικοπής

Πηγή εικόνας

Κυανό συστατικό

Μαύρο συστατικό

(Ματζέντα και κίτρινα συστατικά παραλείπονται.)


Αυτή η επιλογή είναι για ειδικούς. Σχετίζεται με την εκτύπωση CMYK. Όταν σημειωθεί, κάθε εικονοστοιχείο του τρέχοντος χρώματος προσκηνίου θα είναι μαύρο σε κάθε συστατικό των αποσυνθεμένων εικόνων/στρώσεων. Αυτό σας επιτρέπει να καταχωρήσετε ορατά σημάδια σε όλα τα κανάλια, δίνοντας χρήσιμη αναφορά για στοίχιση. Ένας λεπτός τυπωμένος μαύρος σταυρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της στοίχισης των πλακών.