2.4. Ο διάλογος χρωματολογίου

Σχήμα 15.17. Μια εικόνα από ευρετήριο με 6 χρώματα και το διάλογο του χρωματολογίου της

Μια εικόνα από ευρετήριο με 6 χρώματα και το διάλογο του χρωματολογίου της
Μια εικόνα από ευρετήριο με 6 χρώματα και το διάλογο του χρωματολογίου της

Ο διάλογος χρωματολογίου (παλέτα από ευρετήριο είναι ένα καλύτερο όνομα) επιτρέπει την επεξεργασία του πίνακα χρωμάτων μιας εικόνας από ευρετήριο. (Εάν η κατάσταση της ενεργής εικόνας είναι RGB ή γκρι κλίμακας αντί από ευρετήριο, ο διάλογος είναι κενός και άχρηστος.) Αυτός είναι ένας προσαρτημένος διάλογος, δείτε την ενότητα στο Διάλογοι και προσαρτήσεις για βοήθεια στο χειρισμό του.

2.4.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Χρωματολόγιο» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΧρωματολόγιο·

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΧρωματολόγιο.

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα Αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Χρωματολόγιο» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΧρωματολόγιο.

2.4.2. Χρωματολόγια και εικόνες από ευρετήριο

Σε μια εικόνα από ευρετήριο, αντί για απόδοση ενός χρώματος άμεσα (όπως συμβαίνει σε εικόνες RGB και γκρι κλίμακας), αποδίδονται χρώματα σε εικονοστοιχεία με μια έμμεση μέθοδο, χρησιμοποιώντας έναν πίνακα αναζήτησης που λέγεται χρωματολόγιο.

Για προσδιορισμό του χρώματος που θα πρέπει να εμφανιστεί για αυτό το εικονοστοιχείο, το GIMP αναζητά το δείκτη στο χρωματολόγιο της εικόνας. Κάθε εικόνα από ευρετήριο έχει το δικό της χρωματολόγιο. Στο GIMP, ο μέγιστος αριθμός των εισόδων σε έναν πίνακα χρωμάτων είναι 256. Για έναν πίνακα μέγιστου μεγέθους, κάθε δείκτης από 0 έως 255 αποδίδει ένα ελεύθερο χρώμα RGB. Δεν υπάρχουν κανόνες περιορισμού των χρωμάτων που μπορούν να αποδοθούν σε ένα δείκτη ή της σειράς εμφάνισης: κάθε δείκτης μπορεί να αντιστοιχηθεί σε οποιοδήποτε χρώμα.

Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι τα χρώματα στο χρωματολόγιο είναι τα μόνα διαθέσιμα χρώματα για μια εικόνα από ευρετήριο (δηλαδή, εκτός και προσθέσετε νέα χρώματα στον πίνακα χρωμάτων). Αυτό έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα σε πολλές λειτουργίες του GIMP: π.χ., σε ένα γέμισμα μοτίβου, το GIMP δεν θα είναι δυνατό συνήθως να βρει ακριβώς τα σωστά χρώματα στον πίνακα χρωμάτων, έτσι θα τα προσεγγίσει χρησιμοποιώντας το πιο κοντινό διαθέσιμο χρώμα. Αυτό μερικές φορές αναφέρεται ως κβαντισμός. Εάν ο πίνακας χρωμάτων είναι επίσης υπερβολικά περιορισμένος ή άσχημα επιλεγμένος, αυτό μπορεί να παράξει εύκολα μια εικόνα πολύ κακής ποιότητας.

Ο διάλογος πίνακα χρωμάτων επιτρέπει τη μεταβολή του πίνακα χρωμάτων για μια εικόνα, είτε δημιουργώντας νέες εισόδους, ή αλλάζοντας τα χρώματα για τις υπάρχουσες εισόδους. Εάν αλλάξετε τα συνδεμένα χρώματα με ένα δοσμένο δείκτη, θα δείτε τις αλλαγές να αντανακλώνται στην εικόνα, όπως μια χρωματική μετατόπιση για όλα τα εικονοστοιχεία που αποδίδονται με αυτόν το δείκτη. Οι είσοδοι αριθμούνται από 0 στην πάνω αριστερή γωνία, 1 στα δεξιά της, κλ.

2.4.3. Χρήση του διαλόγου χρωματολογίου

Ιδού οι λειτουργίες που μπορείτε να εκτελέσετε χρησιμοποιώντας αυτό το διάλογο:

Κλικ σε μια χρωματική είσοδο

Αυτό ορίζει το χρώμα προσκηνίου του GIMP στο χρώμα που πατήσατε, όπως εμφανίζεται στη χρωματική περιοχή της εργαλειοθήκης. Ως αποτέλεσμα, αυτό το χρώμα θα χρησιμοποιηθεί για την επόμενη λειτουργία χρωματισμού που θα κάνετε.

Ctrl-κλικ σε μια είσοδο χρώματος

Αυτό ορίζει το χρώμα παρασκηνίου του GIMP στο χρώμα που ορίσατε με Ctrl-κλικ, όπως φαίνεται στη χρωματική περιοχή της εργαλειοθήκης.

Διπλό κλικ σε μια χρωματική είσοδο

Αυτό ορίζει το χρώμα προσκηνίου του GIMP στο χρώμα που πατάτε και εμφανίζει επίσης τον επιλογέα χρώματος που επιτρέπει την αλλαγή της εισόδου του χρωματικού πίνακα σε νέο χρώμα.

Δείκτης χρώματος

Μπορείτε να διαλέξετε μια διαφορετική είσοδο χρωματικού πίνακα πληκτρολογώντας το δείκτη του εδώ, ή με κλικ στο κουμπί περιστροφής στα δεξιά.

Σημειογραφία HTML

Αυτή η περιοχή εμφανίζει μια αναπαράσταση δεκαεξαδικού κώδικα (όπως χρησιμοποιείται στο HTML) για την απόδοση χρώματος στην είσοδο του τρέχοντα επιλεγμένου χρωματικού πίνακα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το χρώμα εδώ, αντί για χρήση του επεξεργαστή χρώματος, εάν το θέλετε. Δείτε Σημειογραφία HTML

Επεξεργασία χρώματος

Αυτό το κουμπί (στην κατώτερη αριστερή γωνία του διαλόγου) εμφανίζει έναν επεξεργαστή χρώματος που επιτρέπει την αλλαγή του χρώματος για την είσοδο του τρέχοντα επιλεγμένου χρωματολογίου. Το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με διπλό κλικ στην είσοδο, εκτός από το ότι δεν ορίζει το χρώμα προσκηνίου του GIMP.

Προσθήκη χρώματος

This button (at the bottom of the dialog) allows you to add new colors to the colormap. If you click on the button, the current foreground color, as shown in the Toolbox, will be added to the end of the colormap. If instead you hold down Ctrl and click, the background color from the Toolbox will be added.

[Σημείωση] Σημείωση

The colormap can not contain more than 256 entries. If it already has 256 entries, trying to add a color will have no effect.

Select all pixels with this color

This button allows you to select all pixels with this color. To add to the selection, use Shift buttonclick, to subtract use Ctrl buttonclick, and to intersect with the current selection use Shift+Ctrl buttonclick.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να το αναιρέσετε εστιάζοντας το δείκτη στην εικόνα της οποίας το χρωματολόγιο αλλάξετε και πατώντας έπειτα Ctrl+Z ή επιλέγοντας ΕπεξεργασίαΑναίρεση στο μενού εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν βάφετε μια εικόνα από ευρετήριο με χρώμα που δεν είναι στο χρωματολόγιο, το GIMP θα χρησιμοποιήσει το πιο παρόμοιο χρώμα του χρωματολογίου.

2.4.4. Το μενού περιεχομένου χρωματολογίου

Δεξί κλικ σε ένα χρώμα στο χρωματολόγιο επιλέγει αυτό το χρώμα και ανοίγει ένα αναδυόμενο υπομενού:

Σχήμα 15.18. Το μενού περιεχομένου χρωματολογίου

Το μενού περιεχομένου χρωματολογίου

Επεξεργασία χρώματος

Αυτή η εντολή ανοίγει έναν επιλογέα χρώματος που επιτρέπει την τροποποίηση του χρώματος.

Προσθήκη χρώματος από προσκήνιο

Αυτή η εντολή ενεργοποιείται μόνο εάν η παλέτα από ευρετήριο περιέχει λιγότερα από 256 χρώματα. Το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης προσαρτάται στο χρωματολόγιο.

Προσθήκη χρώματος από παρασκήνιο

Αυτή η εντολή ενεργοποιείται μόνο εάν η παλέτα από ευρετήριο περιέχει λιγότερα από 256 χρώματα. Το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης προσαρτάται στη λίστα χρωμάτων.

Select this Color

This selects all pixels in the image which have the chosen palette index.

Προσθήκη στην επιλογή

Adds all pixels in the image which have the chosen palette index to the selection.

Αφαίρεση από την επιλογή

Subtracts all pixels in the image which have the chosen palette index from the selection.

Τομή με την επιλογή

Intersect all pixels in the image with the chosen palette index with the current selection.

Αναδιάταξη πίνακα χρωμάτων

Αναδιάταξη πίνακα χρωμάτων: Αυτή η εντολή περιγράφεται στο Τμήμα 8.35, «Επαναδιάταξη χρωματολογίου».