7.23. Προσθήκη μάσκας στρώσης

Η εντολή προσθήκη μάσκας στρώσης προσθέτει μια μάσκα στρώσης στην ενεργή στρώση. Εμφανίζει ένα διάλογο όπου μπορείτε να ορίσετε τις αρχικές ιδιότητες της μάσκας. Εάν η στρώση έχει ήδη μια μάσκα στρώσης, η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

Μια μάσκα στρώσης επιτρέπει να καθορίσετε ποια μέρη της στρώσης είναι αδιαφανή, ημιδιαφανή ή διαφανή. Δείτε την ενότητα μάσκα στρώσης για περισσότερες πληροφορίες.

7.23.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημάσκαεπεξεργασία μάσκας στρώσης

  • ή από το αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.

7.23.2. Περιγραφή του διαλόγου «προσθήκη μάσκας στρώσης»

Σχήμα 16.115. Ο διάλογος «προσθήκη μάσκας στρώσης»

Ο διάλογος «προσθήκη μάσκας στρώσης»

Αρχικοποίηση μάσκας στρώσης σε

Αυτός ο διάλογος επιτρέπει πολλαπλές επιλογές για τα αρχικά περιεχόμενα της μάσκας στρώσης:

Λευκό (πλήρης αδιαφάνεια)

Με αυτή την επιλογή, η μάσκα στρώσης θα κάνει όλες τις στρώσεις πλήρως αδιαφανείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σημειώστε καμιά διαφορά στην εμφάνιση της στρώσης μέχρι να βάψετε στη μάσκα στρώσης.

Μαύρο (πλήρης διαφάνεια)

Με αυτήν την επιλογή, η μάσκα στρώσης θα κάνει όλες τις στρώσεις πλήρως διαφανείς. Αυτό αναπαριστάνεται στην εικόνα από ένα καρό μοτίβο στο οποίο θα χρειαστεί να βάψετε για να κάνετε οποιοδήποτε μέρος της στρώσης ορατό.

Κανάλι άλφα της στρώσης

Με αυτήν την επιλογή, τα περιεχόμενα του καναλιού άλφα χρησιμοποιούνται για να γεμίσουν τη μάσκα στρώσης. Το ίδιο το κανάλι άλφα δεν μεταβάλλεται, έτσι η διαφάνεια των μερικώς ορατών περιοχών αυξάνεται, οδηγώντας σε μια πιο διαφανή στρώση.

Μεταφορά καναλιού άλφα στρώσης

Αυτή η επιλογή ορίζει τη μάσκα στρώσης ως την προηγούμενη επιλογή, αλλά επαναφέρει κανάλι άλφα της στρώσης σε πλήρη αδιαφάνεια κατόπιν. Το αποτέλεσμα είναι η μεταφορά της πληροφορίας διαφάνειας από το κανάλι άλφα στη μάσκα στρώσης, αφήνοντας τη στρώση με την ίδια εμφάνιση όπως πριν. Η ορατότητα της στρώσης προσδιορίζεται τώρα από τη μάσκα στρώσης μόνο και όχι από το κανάλι άλφα. Εάν αμφιβάλετε, διαλέξτε αυτήν την επιλογή αντί της «κανάλι άλφα της στρώσης», επειδή θα αφήσει την εμφάνιση αμετάβλητη.

Επιλογή

This option converts the current selection into a layer mask, so that selected areas are opaque, and unselected areas are transparent. If any areas are partially selected, you can click on the QuickMask button to help you predict what the effects will be.

Αντίγραφο φαιάς κλίμακας στρώσης

Αυτή η επιλογή μετατρέπει την ίδια τη στρώση σε μάσκα στρώσης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν σχεδιάζεται να προσθέσετε νέα περιεχόμενα στη στρώση κατόπιν.

Κανάλι

With this option the layer mask is initialized with a selection mask you have created before, stored in the Channel dialog. Note: that the normal RGBA channels are not part of this list, it only lists the extra channels you have created.

Αντιστροφή μάσκας

Εάν σημειώσετε το πλαίσιο αντιστροφή μάσκας στον πυθμένα του διαλόγου, η τελική μάσκα αντιστρέφεται, έτσι οι διαφανείς περιοχές γίνονται αδιαφανείς και αντίστροφα.

Με κλικ στο κουμπί εντάξει, μια μικρογραφία της μάσκας στρώσης εμφανίζεται στα δεξιά της μικρογραφίας της στρώσης στο διάλογο στρώσεων.