2.3. Διάλογοι και προσάρτηση

2.3.1. Διάλογοι οργάνωσης

GIMP has great flexibility for arranging dialogs on your screen. A «dialog» is a moving window which contains options for a tool or is dedicated to a special task. A «dock» is a container which can hold a collection of persistent dialogs, such as the Tool Options dialog, Brushes dialog, Palette dialog, etc. Docks cannot, however, hold non-persistent dialogs such as the Preferences dialog or an Image window.

Το GIMP έχει τρεις προεπιλεγμένες προσαρτήσεις:

  • the Tool Options, Device Status, Undo History and Images dock under the Toolbox in the left panel,

  • the Brushes, Patterns, Fonts and Document History dock in the upper part of the right panel,

  • the Layers, Channels and Paths dock in the lower part of the right panel.

. Σε αυτές τις προσαρτήσεις, κάθε παράθυρο έχει τη δικιά του καρτέλα.

Σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου, η εργαλειοθήκη είναι ένα βοηθητικό παράθυρο και όχι μια προσάρτηση. Σε κατάσταση μοναδικού παραθύρου, ανήκει στο μοναδικό παράθυρο.

Επιλέξτε παράθυραπροσαρτήσιμοι διάλογοι, για να δείτε μια λίστα προσαρτήσιμων διαλόγων. Επιλέξτε έναν προσαρτήσιμο διάλογο από τη λίστα για να δείτε το διάλογο. Εάν ο διάλογος είναι διαθέσιμος σε μια προσάρτηση, τότε είναι ορατός. Εάν ο διάλογος δεν είναι σε προσάρτηση, η συμπεριφορά είναι διαφορετική σε καταστάσεις πολλαπλού και μοναδικού παραθύρου:

  • Σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου, ένα νέο παράθυρο, που περιέχει το διάλογο, εμφανίζεται στην οθόνη.

  • In single-window mode, the dialog is automatically docked to the Brushes-Document History dock as a tab.

Μπορείτε με κλικ-σύρσιμο καρτέλας και εναπόθεση του στην επιθυμητή θέση:

  • είτε στη γραμμή καρτελών προσάρτησης, για ενσωμάτωση του στην ομάδα διαλόγου,

  • είτε σε γραμμή προσάρτησης που εμφανίζεται ως γαλάζια γραμμή όταν ο δείκτης του ποντικιού υπερίπταται περιγράμματος προσάρτησης, για αγκύρωση του διαλόγου στην προσάρτηση.

Σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου, μπορείτε επίσης με κλικ στον τίτλο διαλόγου και σύρσιμο του στην επιθυμητή θέση.

Σχήμα 3.7. Ενσωμάτωση νέου διαλόγου σε ομάδα διαλόγου

Ενσωμάτωση νέου διαλόγου σε ομάδα διαλόγου

Εδώ, σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου, ο διάλογος ιστογράμματος σύρθηκε στη γραμμή καρτελών της προσάρτησης στρώσεων-αναίρεσης.


Πιο απλά: η εντολή προσθήκη καρτέλας στο μενού καρτελών Τμήμα 2.3.2, «Μενού καρτελών».

Σχήμα 3.8. Αγκύρωση διαλόγου σε περίγραμμα προσάρτησης

Αγκύρωση διαλόγου σε περίγραμμα προσάρτησης

Ο συρμένος διάλογος ιστογράμματος στην αριστερή κάθετη γραμμή προσάρτησης του δεξιού φατνώματος και το αποτέλεσμα: ο αγκυρωμένος διάλογος στο αριστερό περίγραμμα του δεξιού φατνώματος. Αυτός ο διάλογος τώρα ανήκει στο δεξί φάτνωμα.

Έτσι, μπορείτε να τακτοποιήσετε διαλόγους σε εμφάνιση πολλαπλής στήλης, ενδιαφέρον εάν δουλεύετε με δύο οθόνες, μια για διαλόγους και την άλλη για εικόνες.


[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Press the Tab key in an Image window to toggle the visibility of the docks. This is useful if the docks hide a portion of the image Window. You can quickly hide all the docks, do your work, then display all the docks again. Press the Tab key inside a dock to navigate through the dock.

2.3.2. Μενού καρτελών

Σχήμα 3.9. Διάλογος σε προσάρτηση, με το κουμπί επιλογής μενού τονισμένο.

Διάλογος σε προσάρτηση, με το κουμπί επιλογής μενού τονισμένο.

Σε κάθε διάλογο, έχετε πρόσβαση σε ένα ειδικό μενού λειτουργιών σχετικών με την καρτέλα πατώντας το κουμπί μενού καρτέλας, όπως επισημαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Ποιες ακριβώς εντολές φαίνονται στο μενού εξαρτάται από τον ενεργό διάλογο, αλλά εμπεριέχουν πάντοτε λειτουργίες για δημιουργία νέων καρτελών, κλείσιμο ή απόσπαση καρτελών.

Σχήμα 3.10. Το μενού καρτελών από το διάλογο στρώσεων.

Το μενού καρτελών από το διάλογο στρώσεων.

Το μενού καρτελών σας δίνει πρόσβαση στις παρακάτω εντολές:

Μενού συνάφειας

Στην κορυφή κάθε μενού καρτέλας, υπάρχει μία είσοδος που ανοίγει το μενού περιεχομένου του διαλόγου, που περιέχει ειδικές λειτουργίες για τον ειδικό τύπο του διαλόγου. Για παράδειγμα, το μενού περιεχομένου για την καρτέλα στρώσεων είναι το μενού στρώσεων, που περιέχει ένα σύνολο λειτουργιών για χειρισμό στρώσεων.

Προσθήκη Καρτέλας

Η Προσθήκη Καρτέλας ανοίγει σε ένα υπομενού που σας επιτρέπει να προσθέσετε μια μεγάλη ποικιλία προσαρτήσιμων διαλόγων με νέες καρτέλες.

Σχήμα 3.11. Υπομενού «Προσθήκη Καρτέλας»

Υπομενού «Προσθήκη Καρτέλας»

Κλείσιμο καρτέλας

Κλείσιμο του διαλόγου. Κλείνοντας τον τελευταίο διάλογο σε μια προσάρτηση προκαλεί το κλείσιμο της ίδιας της προσάρτησης.

Απόσπαση καρτέλας

Αποσπάστε το διάλογο από την προσάρτηση, δημιουργώντας μια νέα προσάρτηση με τον αποσπασμένο διάλογο ως μοναδικό μέλος του. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα, όπως σύροντας την καρτέλα έξω από την προσάρτηση και αφήνοντας την στην τοποθεσία όπου δεν μπορεί να προσαρτηθεί.

Είναι ένας παράδοξος τρόπος δημιουργίας νέου παραθύρου σε κατάσταση μοναδικού παραθύρου!

Εάν η καρτέλα είναι κλειδωμένη, αυτό το αντικείμενο του μενού είναι ανενεργό και αποχρωματισμένο.

Κλείδωμα της καρτέλας σε προσάρτηση

Αποφυγή της μετακίνησης ή αποκόλλησης του διαλόγου. Όταν ενεργοποιείται, η Απόσπαση Καρτέλας είναι ανενεργή και αποχρωματισμένη.

Μέγεθος προεπισκόπησης

Σχήμα 3.12. Υπομενού του μεγέθους προεπισκόπησης του αγκιστριού.

Υπομενού του μεγέθους προεπισκόπησης του αγκιστριού.

Πολλοί, αλλά όχι όλοι, οι διάλογοι έχουν μενού καρτελών που περιέχουν μία επιλογή, Προεπισκόπηση μεγέθους, που ανοίγει σε ένα υπομενού δίνοντας έναν κατάλογο των μεγεθών των αντικειμένων στο διάλογο (δείτε την πιο πάνω εικόνα). Για παράδειγμα, ο διάλογος πινέλων δείχνει εικόνες όλων των διαθέσιμων πινέλων: το μέγεθος προεπισκόπησης προσδιορίζει πόσο μεγάλες είναι οι εικόνες. Το προκαθορισμένο είναι Μεσαίο.

Στιλ καρτέλας

Σχήμα 3.13. Η καρτέλα στιλ υπομενού του μενού.

Η καρτέλα στιλ υπομενού του μενού.

Η τεχνοτροπία καρτέλας ανοίγει ένα υπομενού που σας επιτρέπει την επιλογή εμφάνισης των καρτελών στην κορυφή (δείτε την παραπάνω εικόνα). Υπάρχουν πέντε επιλογές, που δεν είναι όλες διαθέσιμες για κάθε διάλογο:

Εικονίδιο

Χρησιμοποιείστε ένα εικονίδιο για να αντιπροσωπεύει τον τύπο του διαλόγου.

Τρέχουσα κατάσταση

Είναι διαθέσιμη μόνο για διαλόγους που σας επιτρέπουν να επιλέξετε κάτι, όπως πινέλο, μοτίβο, διαβάθμιση κλ. Το Τρέχουσα κατάσταση δείχνει μια αναπαράσταση του τρέχοντος επιλεγμένου αντικειμένου στην κορυφή της καρτέλας.

Κείμενο

Χρησιμοποιείστε το κείμενο για να εμφανίσετε τον τύπο του διαλόγου.

Εικονίδιο και κείμενο

Χρησιμοποιώντας μαζί εικονίδιο και κείμενο επιφέρει πλατύτερες καρτέλες.

Κατάσταση και κείμενο

Εμφάνιση τού τρέχοντος επιλεγμένου αντικειμένου και κειμένου με τον τύπο διαλόγου.

Αυτόματα

Default option: adapts style according to the available room in the group (text style uses a lot of space and is not always possible).

Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

Αυτές οι είσοδοι εμφανίζονται σε διαλόγους που σας επιτρέπουν να επιλέξετε ένα αντικείμενο από ένα σύνολο: πινέλα, μοτίβα, γραμματοσειρές κλ. Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τα αντικείμενα ως κάθετο κατάλογο, με το όνομα κάθε αντικειμένου δίπλα του, ή ως πλέγμα, με αναπαραστάσεις των αντικειμένων αλλά όχι ονόματα. Καθένα έχει τα πλεονεκτήματά του: ο κατάλογος σας δίνει περισσότερες πληροφορίες, ενώ το πλέγμα σας επιτρέπει να δείτε περισσότερες δυνατότητες ταυτόχρονα. Γι' αυτό το προκαθορισμένο στους διαλόγους ποικίλλει: για πινέλα και μοτίβα το προκαθορισμένο είναι πλέγμα· για τα περισσότερα από τα υπόλοιπα το προκαθορισμένο είναι κατάλογος.

Όταν η δενδροειδής προβολή είναι προβολή ως λίστα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες. Παρακαλώ δείτε Τμήμα 3.6, «Ετικετοποίηση».

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πεδίο αναζήτησης λίστας:

Σχήμα 3.14. Το πεδίο αναζήτηση λίστας.

Το πεδίο αναζήτηση λίστας.

Χρησιμοποιείστε Ctrl+F για να ανοίξετε το πεδίο αναζήτησης λίστας. Ένα στοιχείο πρέπει να επιλεγεί για αυτήν την εντολή για να γίνει.


Ο κατάλογος πεδίου αναζήτησης κλείνει αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα εάν δεν κάνετε τίποτα.

[Σημείωση] Σημείωση

Η συντόμευση του πεδίου αναζήτησης είναι επίσης διαθέσιμη για την δενδροειδή επισκόπηση επιλογή που παίρνετε στην επιλογή πολλών εργαλείων, όπως: «πινέλο», «γραμματοσειρά» ή «μοτίβο».

Προβολή γραμμής κουμπιών

Μερικοί διάλογοι εμφανίζουν μια γραμμή κουμπιών στον πάτο του διαλόγου· για παράδειγμα, τα μοτίβα, τα πινέλα, οι διαβαθμίσεις και διάλογοι εικόνων. Αυτός είναι ένας διακόπτης. Εάν επιλεγεί, τότε η γραμμή κουμπιών εμφανίζεται.

Σχήμα 3.15. Γραμμή κουμπιών στο διάλογο πινέλων.

Γραμμή κουμπιών στο διάλογο πινέλων.

Προβολή επιλογής εικόνας

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου. Αυτός είναι ένας διακόπτης. Εάν επιλεγεί, τότε το μενού εικόνας εμφανίζεται στην κορυφή της προσάρτησης:

Σχήμα 3.16. Μια προσάρτηση με τονισμένο μενού εικόνας.

Μια προσάρτηση με τονισμένο μενού εικόνας.


. Δεν είναι διαθέσιμο για διαλόγους προσαρτημένους κάτω από την εργαλειοθήκη. Αυτή η επιλογή είναι ενδιαφέρουσα μόνο εάν έχετε πολλές ανοιχτές εικόνες στην οθόνη.

Αυτόματη παρακολούθηση ενεργού εικόνας

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου. Αυτή η επιλογή είναι επίσης ενδιαφέρουσα μόνο εάν έχετε πολλές ανοιχτές εικόνες στην οθόνη. Τότε, οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε μια προσάρτηση είναι πάντοτε αυτές της επιλεγμένης εικόνας στην πτυσσόμενη λίστα επιλογής της εικόνας. Εάν η Αυτόματη παρακολούθηση ενεργού εικόνας είναι απενεργοποιημένη, η εικόνα μπορεί να επιλεγεί μόνο στην επιλογή εικόνας. Εάν είναι ενεργοποιημένη, τότε μπορείτε επίσης να την επιλέξετε ενεργοποιώντας άμεσα την εικόνα (κλικ στη γραμμή τίτλου).