2.5. Διάλογος ιστογράμματος

Σχήμα 15.19. Ο διάλογος ιστογράμματος

Ο διάλογος ιστογράμματος

Ο διάλογος ιστογράμματος εμφανίζει πληροφορίες για τη στατιστική κατανομή των τιμών χρώματος στην ενεργή στρώση ή επιλογή. Αυτή η πληροφορία είναι συχνά χρήσιμη όταν προσπαθείτε να ισορροπίσετε το χρώμα μιας εικόνας. Όμως, ο διάλογος ιστογράμματος είναι καθαρά πληροφοριακός: τίποτα που κάνετε με αυτό δεν θα προκαλέσει αλλαγές στην εικόνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε μια χρωματική διόρθωση βασισμένη σε ιστόγραμμα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Στάθμες.

2.5.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Ιστόγραμμα» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΙστόγραμμα.

 • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΙστόγραμμα,

 • από το μενού εικόνας: ΧρώματαΠληροφορίεςΙστόγραμμα.

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα Αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Ιστόγραμμα» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΙστόγραμμα.

2.5.2. Για τα ιστογράμματα

Στο GIMP, κάθε στρώση μιας εικόνας μπορεί να αποσυντεθεί σε ένα ή περισσότερα χρωματικά κανάλια: για μια εικόνα RGB, σε κανάλια R, G, και B, για μια εικόνα γκρι κλίμακας σε ένα μόνο κανάλι τιμής. Οι στρώσεις που υποστηρίζουν διαφάνεια έχουν ένα πρόσθετο κανάλι, το κανάλι άλφα. Κάθε κανάλι υποστηρίζει μια περιοχή σταθμών έντασης από 0 έως 255 (ακέραιοι). Έτσι, ένα μαύρο εικονοστοιχείο κωδικοποιείται με 0 σε όλα τα χρωματικά κανάλια, ενώ ένα άσπρο εικονοστοιχείο με 255 σε όλα τα χρωματικά κανάλια. Ένα διαφανές εικονοστοιχείο κωδικοποιείται με 0 στο κανάλι άλφα και ένα αδιαφανές εικονοστοιχείο με 255.

Για εικόνες RGB, είναι βολικό να ορίζεται μια τιμή «ψευδοκαναλιού». Αυτή δεν είναι ένα πραγματικό χρωματικό κανάλι: δεν αντανακλά οποιαδήποτε πληροφορία άμεσα αποθηκευμένη στην εικόνα. Αντίθετα, η τιμή σε ένα εικονοστοιχείο είναι δοσμένη από την εξίσωση V = max(R,G,B). Στην πραγματικότητα, η τιμή είναι ότι θα παίρνατε σε αυτό το εικονοστοιχείο εάν μετατρέπατε την εικόνα σε κατάσταση γκρι κλίμακας.

Για περισσότερες πληροφορίες σε κανάλια, παρακαλώ συμβουλευτείτε το Τμήμα 1, «Τύποι εικόνας».

2.5.3. Χρήση του διαλόγου ιστόγραμμα

Το όνομα της ενεργής στρώσης εμφανίζεται στην κορυφή του διαλόγου.

Κανάλι

Σχήμα 15.20. Επιλογές καναλιού για μια στρώση RGB με κανάλι άλφα

Επιλογές καναλιού για μια στρώση RGB με κανάλι άλφα

Αυτό επιτρέπει την επιλογή καναλιού για χρήση. Οι πιθανότητες εξαρτώνται από τον τύπο της στρώσης της ενεργής στρώσης. Εδώ είναι οι είσοδοι που μπορείτε να δείτε και τι σημαίνουν:

Τιμή

Για εικόνες RGB και γκρι κλίμακας, αυτό εμφανίζει την κατανομή των τιμών λαμπρότητας κατά μήκος της στρώσης. Για μια εικόνα γκρι κλίμακας, αυτές διαβάζονται άμεσα από τα δεδομένα εικόνας. Για μια εικόνα RGB, παίρνονται από το ψευδοκανάλι τιμής.

Για μια εικόνα από ευρετήριο, η «τιμή» καναλιού στην πραγματικότητα δείχνει την κατανομή συχνοτήτων για κάθε δείκτη πίνακα χρωμάτων: έτσι, είναι ένα ιστόγραμμα «ψευδοχρώματος» παρά ένα αληθινό χρώμα ιστογράμματος.

Κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο

Αυτά εμφανίζονται μόνο για στρώσεις από εικόνες RGB. Εμφανίζουν την κατανομή των σταθμών έντασης για κόκκινο, πράσινο ή γαλάζιο κανάλι αντίστοιχα.

Άλφα

Αυτό εμφανίζει την κατανομή των σταθμών αδιαφάνειας. Εάν η στρώση είναι πλήρως διαφανής (άλφα=0) ή πλήρως αδιαφανής (άλφα=255), το ιστόγραμμα θα αποτελείται από μια μοναδική γραμμή στην αριστερή ή δεξιά άκρη.

RGB

Σχήμα 15.21. Συνδυασμένα ιστογράμματα των καναλιών κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου.

Συνδυασμένα ιστογράμματα των καναλιών κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου.

Αυτή η είσοδος, διαθέσιμη μόνο για στρώσεις RGB, εμφανίζει τα ιστογράμματα κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου υπερτιθέμενα, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες κατανομής του χρώματος σε μια μοναδική προβολή.

Γραμμικά / λογαριθμικά κουμπιά

Σχήμα 15.22. Το ιστόγραμμα στην κορυφή εμφανίζεται αλλαγμένο σε λογαριθμική κατάσταση.

Το ιστόγραμμα στην κορυφή εμφανίζεται αλλαγμένο σε λογαριθμική κατάσταση.

Αυτά τα κουμπιά προσδιορίζουν εάν το ιστόγραμμα θα εμφανίζεται χρησιμοποιώντας ένα γραμμικό ή λογαριθμικό άξονα Υ. Για εικόνες που πάρθηκαν από φωτογραφίες, η γραμμική κατάσταση είναι συνήθως η πιο χρήσιμη. Για εικόνες που περιέχουν πραγματικές περιοχές σταθερού χρώματος, όμως, το γραμμικό ιστόγραμμα θα κυριαρχείται συχνά από μια μοναδική γραμμή και ένα λογαριθμικό ιστόγραμμα θα είναι συνήθως πιο χρήσιμο.

Ρύθμιση περιοχής

Σχήμα 15.23. Όψη διαλόγου μετά τον καθορισμό περιοχής.

Όψη διαλόγου μετά τον καθορισμό περιοχής.

Μπορείτε να περιορίσετε την ανάλυση, για τα στατιστικά που φαίνονται στον πάτο του διαλόγου, σε μια περιορισμένη περιοχή τιμών εάν το επιθυμείτε. Μπορείτε να ορίσετε την περιοχή με έναν από τρεις τρόπους:

 • Κλικ και σύρσιμο του δείκτη κατά μήκος της περιοχής εμφάνισης ιστογράμματος, από τη χαμηλότερη στάθμη στην υψηλότερη στάθμη της επιθυμητής περιοχής.

 • Κλικ και σύρσιμο του μαύρου ή άσπρου τριγώνου στον ολισθητή κάτω από το ιστόγραμμα.

 • Χρήση των εισόδων περιστρεφόμενου κουμπιού κάτω από τον ολισθητή (αριστερή είσοδος: πυθμένας της περιοχής, δεξιά είσοδος: κορυφή της περιοχής).

Στατιστικά

Στον πάτο του διαλόγου μερικά βασικά στατιστικά εμφανίζονται περιγράφοντας την κατανομή των τιμών καναλιού, περιορισμένων στη επιλεγμένη περιοχή:

 • Μέση τιμή: η μέση τιμή του διαστήματος στο επιλεγμένο κανάλι.

 • Σταθερή απόκλιση: Σταθερή απόκλιση. Δίνει μια ιδέα για την ομοιογένεια της κατανομής τιμών στο διάστημα.

 • Διάμεση τιμή: Π.χ., η τιμή της πέμπτης κορυφής σε ένα διάστημα 100 κορυφών.

 • Εικονοστοιχεία: Ο αριθμός των εικονοστοιχείων στην ενεργή στρώση ή επιλογή.

 • Μέτρηση: Ο αριθμός των εικονοστοιχείων σε μια κορυφή (με κλικ στο ιστόγραμμα) ή στο διάστημα.

 • Επί τοις εκατό: Ο λόγος μεταξύ του αριθμού των εικονοστοιχείων στο διάστημα και του συνολικού αριθμού των εικονοστοιχείων στην ενεργή στρώση ή επιλογή.