3.3. Ακύρωση αναίρεσης

Η εντολή Ακύρωση αναίρεσης αντιστρέφει τα αποτελέσματα της εντολής αναίρεση. Κάθε ενέργεια «αναίρεσης» μπορεί να ανατραπεί με μια απλή ενέργεια «Ακύρωσης αναίρεσης». Μπορείτε να εναλλάξετε «Αναίρεση» και «Ακύρωση αναίρεσης» όσες φορές θέλετε. Σημειώστε ότι μπορείτε να «ακυρώσετε την αναίρεση» λειτουργίας μόνο εάν η τελευταία ενέργεια που κάνατε ήταν «Αναίρεση». Εάν εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια στην εικόνα μετά την αναίρεση, τότε τα βήματα ακύρωσης της αναίρεσης χάνονται και δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης τους. Δείτε την ενότητα Αναίρεση για περισσότερες πληροφορίες.

Μια εναλλακτική έκδοση της Ακύρωσης επανάληψης είναι η «Ισχυρή ακύρωση επανάληψης», η οποία παραλείπει τις αλλαγές στην ορατότητα των στρώσεων κ.λπ. Αυτή η εντολή μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Shift+Y.

Για να δείτε τις ενέργειες που κάνατε και αναιρέσατε, χρησιμοποιήστε το διάλογο Ιστορικό αναιρέσεων.

3.3.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΑκύρωση αναίρεσης,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Y,

  • ή απλά κλικ στην κατάσταση που θέλετε στο Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων.