4.4. Diàleg de les plantilles

Figura 15.75. El diàleg de les plantilles

El diàleg de les plantilles

Templates are pre-defined image settings that you can use to quickly create a new image with your preferred dimensions, resolution etc. GIMP comes with a lot of templates installed, but you can also create your own. When you create a new image, you can access the list of existing templates to choose one to be used as base for your new image. The «Templates» dialog allows you to manage these templates.

4.4.1. Activa el diàleg

El diàleg de les «Plantilles» és un diàleg acoblable; consulteu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a obtenir ajuda sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

  • des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesPlantilles.

  • des del menú d'un altre diàleg acoblable i fent clic sobre i seleccionant Afegeix una pestanyaPlantilles.

4.4.2. Ús del diàleg de les plantilles

You select a template by clicking on its icon. Right clicking reveals a local menu that offers the same functions as the buttons.

4.4.2.1. Mode Graella i mode Llista

En el menú de la pestanya del diàleg de les «Plantilles», podeu triar entre Visualitza com a graella i Visualitza com una llista. En mode graella, les plantilles es mostren en una taula d'icones idèntiques (tret que s'hagi assignat una icona en particular, com es veurà més endavant). Només es mostra el nom de la plantilla seleccionada. En mode llista, les plantilles s'alineen verticalment; les icones són idèntiques i es mostren tots els noms.

En aquest menú de la pestanya, l'opció Previsualitza la mida permet canviar la mida de les icones.

[Suggeriment] Suggeriment

Ctrl+F obre un camp de cerca. Consulteu Visualitza com a llista; Visualitza com a graella

4.4.2.2. Botons a la part inferior

Els botons de la part inferior del diàleg permeten operar sobre les plantilles de diverses maneres:

Crea una imatge nova a partir de la plantilla seleccionada

Clicking on this button creates a new image with the settings defined in the selected template.

Crea una plantilla nova

Fent clic en aquest botó, s'obre el diàleg Plantilla nova, idèntic al diàleg Edita la plantilla, que veurem més a baix.

Duplica la plantilla seleccionada

Clicking on this button opens the Edit Template dialog that is documented next.

Edita la plantilla seleccionada

Clicking on this button opens the Edit Template dialog where you can adjust the image related settings for the selected template.

Elimina la plantilla seleccionada

This deletes the selected template after asking for confirmation.

[Suggeriment] Suggeriment

Every template is stored in a templaterc file in your personal GIMP directory. If you want to restore some deleted templates, you can copy or append template entries to your file from the master templaterc file in the etc/gimp/2.0 directory of GIMP's system folder.

4.4.3. Edita la plantilla

Figura 15.76. El diàleg Edita la plantilla

El diàleg Edita la plantilla

This dialog allows you to change the settings of the selected template.

You can access this dialog by clicking on the Edit Template button at the bottom of the Templates Dialog

Opcions

Nom

In this text box, you can modify the name of the template.

Icona

By clicking on this icon, you can select a different icon that will be shown in front of the name of this template. The icon can be picked from a list of pre-defined icons, from a file on your computer, or by pasting from the clipboard.

Mida de la imatge

Here you set the width and height of the new image. The default units are pixels, but you can switch to another unit using the adjoining menu. If you do, note that the resulting pixel size will be determined by the X and Y resolution (which you can change in the Advanced Options), and by the setting of «Dot for Dot», which you can change in the View menu.

Botons Retrat/Paisatge

These buttons toggle between Portrait and Landscape mode. Their effect is to exchange the values for Width and Height. If the X and Y resolutions are different (in Advanced Options), then these values are also exchanged. On the right, image size, image resolution and color space are displayed.

Opcions avançades

Figura 15.77. El diàleg d'«Opcions avançades»

El diàleg d'«Opcions avançades»


The advanced options let you change several additional image settings.

Resolució X i Y

Aquests valors entren en joc per a la impressió: no afecten la mida de la imatge en píxels, sinó que determinen la seva mida en el paper quan s'imprimeix. També poden afectar la manera en com la imatge es mostra en el monitor: si «Punt a punt» està desactivat en el menú Visualitza, llavors, en una ampliació del 100%, el GIMP intentarà mostrar la imatge amb la mida i la resolució correcta. Però la visualització pot no ser exacta si no s'ha calibrat el monitor. Això es pot fer quan s'instal·la el GIMP o des de la pestanya de visualització en el diàleg preferències.

Color space

Podeu crear una nova imatge tant en RGB com en escala de grisos. Podeu crear una imatge indexada directament d'aquesta manera, però per descomptat res impedeix convertir la imatge a mode indexada després d'haver-la creada.

Precision

You can select the precision that GIMP will use for this image. For more information see the Precision menu documentation.

Gamma

You can select whether to use Perceptual gamma, or linear light. For more information see also the Precision menu documentation.

Color manage this image

When enabled, the image will be color managed. Disabling color management is equivalent to choosing a built-in sRGB profile.

Color profile

Here you can select the color profile for this image. The default is the built-in sRGB color profile, but you can also select your own color profile from a file on your computer.

Fill with

You have five choices for filling the new image's background layer:

  • Foreground color, uses the current foreground color as shown in the Toolbox.

  • Background color, uses the current background color as shown in the Toolbox.

  • White, uses white for the background layer.

  • Transparency. If this option is chosen, then the Background layer in the new image will be created with an alpha channel; otherwise not. The background layer will be transparent.

  • Pattern, uses the active pattern at the time of creating the image to fill the background layer.

Comentari

You can add a default comment here that will be attached to the image. When exporting this image, the comment will be added too for file formats that support comments. You will still be able to change this comment in the export dialog.