13.4. Composició fractal

13.4.1. Resum

Figura 17.296. Composició fractal

Composició fractal

Imatge original

Composició fractal

Després d'aplicar el filtre «Composició fractal»


Aquest filtre transforma la imatge amb una fractal Mandelbrot: projecta la imatge en la fractal.

13.4.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMapaComposició fractal….

13.4.3. Opcions

Figura 17.297. Opcions del filtre «Composició fractal»

Opcions del filtre «Composició fractal»

Opcions

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Tipus de fractal

Trieu entre «Mandelbrot» i «Julia».

X1, X2, Y1, Y2, Profunditat

Aquests paràmetres són similars als paràmetres esquerre, dret, superior, inferior i iteracions del filtre Filtre Explorador de fractals . Permeten variar l'extensió de la fractal i la profunditat dels detalls.

JX, JY

Julia seed X and Y value positions. Only shown when fractal type is Julia.

Longitud del rescat

PENDENT

Política Abyss

Projectar una imatge al fractal pot revelar àrees buides. Aquestes opcions permeten establir un comportament de desplaçament a la capa activa o a les vores de la selecció. Es descriuen a Política Abyss