2.2. Επιπρόσθετη μείωση του μεγέθους αρχείου

Εάν θέλετε να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας σας παραπέρα, θα πρέπει να μετατρέψετε την εικόνα σας σε κατάσταση από ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα χρώματα θα μειωθούν σε μόνο 256 τιμές. Μη μετατρέπετε εικόνες με ήπια μετάβαση χρωμάτων ή διαβαθμίσεις σε κατάσταση από ευρετήριο, επειδή οι αρχικές ήπιες διαβαθμίσεις της αρχικής εικόνας μετατρέπονται σε μια σειρά από λουρίδες. Η κατάσταση από ευρετήριο δε συνιστάται για φωτογραφίες, επειδή μετά τη μετατροπή φαίνονται υποβαθμισμένες και κοκκώδης.

Σχήμα 6.10. Εικόνα από ευρετήριο

Εικόνα από ευρετήριο

Μια εικόνα από ευρετήριο μπορεί να φαίνεται λίγο κοκκώδης. Η αριστερή εικόνα του Wilber είναι στο αρχικό μέγεθος, η δεξιά εικόνα είναι μεγεθυσμένη 300 τοις εκατό.


  1. Χρησιμοποιείστε την εντολή που περιγράφεται στο Τμήμα 6.3, « Κατάσταση » για να μετατρέψετε μια εικόνα RGB σε κατάσταση από ευρετήριο.

  2. Μετά τη μετατροπή σε εικόνα από ευρετήριο, μπορείτε πάλι να εξάγετε την εικόνα στη μορφή PNG.