4.4. Διάλογος προτύπων

Σχήμα 15.72. Διάλογος προτύπων

Διάλογος προτύπων

Templates are pre-defined image settings that you can use to quickly create a new image with your preferred dimensions, resolution etc. GIMP comes with a lot of templates installed, but you can also create your own. When you create a new image, you can access the list of existing templates to choose one to be used as base for your new image. The «Templates» dialog allows you to manage these templates.

4.4.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Πρότυπα» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΠρότυπα.

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΠρότυπα.

4.4.2. Χρήση του διαλόγου προτύπων

You select a template by clicking on its icon. Right clicking reveals a local menu that offers the same functions as the buttons.

4.4.2.1. Καταστάσεις πλέγματος/λίστας

Στο μενού καρτελών για το διάλογο «Πρότυπα», μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Στην κατάσταση πλέγματος, τα πρότυπα τακτοποιούνται σε πίνακα ορθογωνίου με ταυτόσημα εικονίδια (εκτός και τους δώσετε ένα ειδικό εικονίδιο, όπως θα δούμε αργότερα). Μόνο το όνομα του επιλεγμένου προτύπου εμφανίζεται. Στην κατάσταση λίστας, ευθυγραμμίζονται κάθετα· τα εικονίδια είναι επίσης ταυτόσημα· εμφανίζονται όλα τα ονόματα.

Σε αυτό το μενού καρτελών, η επιλογή Μέγεθος προεπισκόπησης επιτρέπει την αλλαγή του μεγέθους των μικρογραφιών.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F σε προβολή λίστας ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

4.4.2.2. Κουμπιά στον πυθμένα

Τα κουμπιά στον πάτο του διαλόγου επιτρέπουν την επεξεργασία των προτύπων με πολλούς τρόπους:

Δημιουργία νέας εικόνας από το επιλεγμένο πρότυπο

Clicking on this button creates a new image with the settings defined in the selected template.

Δημιουργία νέου προτύπου

Κλικ σε αυτό το κουμπί ανοίγει το διάλογο Νέο πρότυπο, ταυτόσημο με το διάλογο επεξεργασίας προτύπου, που θα δούμε παρακάτω.

Διπλασιασμός του επιλεγμένου προτύπου

Clicking on this button opens the Edit Template dialog that is documented next.

Επεξεργασία του επιλεγμένου προτύπου

Clicking on this button opens the Edit Template dialog where you can adjust the image related settings for the selected template.

Διαγραφή του επιλεγμένου προτύπου

This deletes the selected template after asking for confirmation.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Every template is stored in a templaterc file in your personal GIMP directory. If you want to restore some deleted templates, you can copy or append template entries to your file from the master templaterc file in the etc/gimp/2.0 directory of GIMP's system folder.

4.4.3. Επεξεργασία προτύπου

Σχήμα 15.73. Ο διάλογος επεξεργασίας προτύπου

Ο διάλογος επεξεργασίας προτύπου

This dialog allows you to change the settings of the selected template.

You can access this dialog by clicking on the Edit Template button at the bottom of the Templates Dialog

Επιλογές

Όνομα

In this text box, you can modify the name of the template.

Εικονίδιο

By clicking on this icon, you can select a different icon that will be shown in front of the name of this template. The icon can be picked from a list of pre-defined icons, from a file on your computer, or by pasting from the clipboard.

Μέγεθος εικόνας

Here you set the width and height of the new image. The default units are pixels, but you can switch to another unit using the adjoining menu. If you do, note that the resulting pixel size will be determined by the X and Y resolution (which you can change in the Advanced Options), and by the setting of «Dot for Dot», which you can change in the View menu.

Κουμπιά οριζόντιας/κάθετης εμφάνισης

These buttons toggle between Portrait and Landscape mode. Their effect is to exchange the values for Width and Height. If the X and Y resolutions are different (in Advanced Options), then these values are also exchanged. On the right, image size, image resolution and color space are displayed.

Προχωρημένες επιλογές

Σχήμα 15.74. Ο διάλογος «Προχωρημένες επιλογές»

Ο διάλογος «Προχωρημένες επιλογές»


The advanced options let you change several additional image settings.

Ανάλυση Χ και Υ

Αυτές οι επιλογές εισέρχονται κυρίως σχετικά με την εκτύπωση: δεν επηρεάζουν το μέγεθος της εικόνας σε εικονοστοιχεία, αλλά προσδιορίζουν το μέγεθος της σε χαρτί όταν εκτυπώνονται. Μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο που η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη: εάν απενεργοποιηθεί το «Κουκκίδα για κουκκίδα» στο μενού Προβολή, τότε σε εστίαση 100%, το GIMP προσπαθεί να εμφανίσει την εικόνα στην οθόνη στο σωστό φυσικό μέγεθος, όπως υπολογίζεται από τις διαστάσεις εικονοστοιχείου και ανάλυσης. Η προβολή μπορεί να μην είναι ακριβής, όμως, εκτός και η οθόνη έχει βαθμονομηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει είτε όταν εγκαθίσταται το GIMP, ή από το διάλογο προτιμήσεων Καρτέλα εμφάνισης.

Color space

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη νέα εικόνα είτε ως εικόνα RGB ή ως εικόνα γκρι κλίμακας. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα από ευρετήριο αμέσως με αυτόν τον τρόπο, αλλά φυσικά τίποτα δεν σας εμποδίζει από την μετατροπή της εικόνας σε κατάσταση από ευρετήριο μετά τη δημιουργία της.

Precision

You can select the precision that GIMP will use for this image. For more information see the Precision menu documentation.

Gamma

You can select whether to use Perceptual gamma, or linear light. For more information see also the Precision menu documentation.

Color manage this image

When enabled, the image will be color managed. Disabling color management is equivalent to choosing a built-in sRGB profile.

Color profile

Here you can select the color profile for this image. The default is the built-in sRGB color profile, but you can also select your own color profile from a file on your computer.

Fill with

You have five choices for filling the new image's background layer:

  • Foreground color, uses the current foreground color as shown in the Toolbox.

  • Background color, uses the current background color as shown in the Toolbox.

  • White, uses white for the background layer.

  • Transparency. If this option is chosen, then the Background layer in the new image will be created with an alpha channel; otherwise not. The background layer will be transparent.

  • Pattern, uses the active pattern at the time of creating the image to fill the background layer.

Σχόλιο

You can add a default comment here that will be attached to the image. When exporting this image, the comment will be added too for file formats that support comments. You will still be able to change this comment in the export dialog.