4.10. Όξυνση

Η εντολή Όξυνση μειώνει την ποσότητα θόλωσης ή ασάφειας γύρω από την άκρη της επιλογής. Αντιστρέφει το εφέ της εντολής επιλογή άμβλυνσης. Η νέα άκρη της επιλογής ακολουθεί τη διάστικτη γραμμή της άκρης της παλιάς επιλογής. Η εξομάλυνση επίσης αφαιρείται.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλούμε, μην συγχέεται αυτήν την εντολή με το φίλτρο Όξυνση (Απόξυνση μάσκας).

4.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΌξυνση.