4.11. Σμίκρυνση

Η εντολή Συρρίκνωση μειώνει το μέγεθος της επιλεγμένης περιοχής μετακινώντας κάθε σημείο στην άκρη της επιλογής μια συγκεκριμένη απόσταση μακριά από την πιο κοντινή άκρη της εικόνας (προς το κέντρο της επιλογής). Η άμβλυνση διατηρείται, αλλά το σχήμα της άμβλυνσης μπορεί να μεταβληθεί στις γωνίες ή σε σημεία απότομης καμπυλότητας.

4.11.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΣυρρίκνωση....

4.11.2. Περιγραφή του διαλόγου «Συρρίκνωση»

Σχήμα 16.35. Ο διάλογος «επιλογή συρρίκνωσης»

Ο διάλογος «επιλογή συρρίκνωσης»

Συρρίκνωση επιλογής κατά

Εισαγωγή της ποσότητας κατά την οποία θα μειωθεί η επιλογή στο πλαίσιο κειμένου. Η προεπιλεγμένη μονάδα είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να διαλέξετε μια διαφορετική μονάδα μέτρησης από το αναπτυσσόμενο μενού.

Η επιλεγμένη περιοχή συνεχίζει εκτός εικόνας

Was «Shrink from image border»; the action is unchanged. This option is only of interest if the selection runs along the edge of the image. If it does and this option is checked, then the selection shrinks away from the edge of the image. If this option is not checked, the selection continues to extend to the image border. See Η επιλεγμένη περιοχή συνεχίζει εκτός εικόνας.