7.8. Συγχώνευση ομάδας στρώσεων

Η εντολή Συγχώνευση ομάδας στρώσεων συγχωνεύει όλες τις στρώσεις στην ενεργή Ομάδα στρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες ιδιότητες αυτής της ομάδας, όπως η αδιαφάνεια και η Κατάσταση στρώσης.

Η προκύπτουσα συγχωνευμένη στρώση θα είναι σε κανονική κατάσταση και θα κληρονομήσει την αδιαφάνεια της ομάδας στρώσεων. Εάν οι στρώσεις μέσα στην ομάδα δεν είναι αδιαφανείς, ή εάν βρίσκονται σε κάποια διαφορετική κατάσταση από την Κανονική, τότε αυτή η εντολή θα αλλάξει γενικά την εμφάνιση της εικόνας.

7.8.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the menu: LayerMerge Layer Group.

    [Σημείωση] Σημείωση

    Αυτή η εντολή είναι ορατή μόνο εάν η ενεργή στρώση είναι μια ομάδα στρώσεων.