7.7. Συγχώνευση με την από κάτω

The Merge Down command merges the active layer with the layer just below it in the stack, taking into account the various properties of the active layer, such as its opacity and layer mode. The resulting merged layer will be in Normal mode, and will inherit the opacity of the layer below. If the layer below is not opaque, or if it is in some mode other than Normal, then this command will generally change the appearance of the image.

Η πιο κοινή χρήση της συγχώνευσης με την από κάτω είναι η κατασκευή στρώσης, ξεκινώντας με μια «στρώση βάσης» (συνήθως αδιαφανή και σε κανονική κατάσταση, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε τι κάνετε) και προσθήκη μιας «στρώσης τροποποίησης» πάνω της, με οποιοδήποτε σχήμα, αδιαφάνεια και κατάσταση στρώσης χρειαζόσαστε. Σε αυτήν την περίπτωση, ανάμειξη προς τα κάτω της στρώσης τροποποίησης θα συνδυάσει τις δύο στρώσεις σε μία, χωρίς αλλαγή του τρόπου που δείχνει η εικόνα.

7.7.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσησυγχώνευση με την από κάτω.