6.37. Επεξεργαστής μεταδεδομένων

Επεξεργασία μεταδεδομένων Exif, IPTC, XMP.

Σχήμα 16.102. Ο διάλογος “Επεξεργαστής μεταδεδομένων”

Ο διάλογος Επεξεργαστής μεταδεδομένων