6.37. Επεξεργαστής μεταδεδομένων

Επεξεργασία μεταδεδομένων Exif, IPTC, XMP.

Σχήμα 16.104. Ο διάλογος «Επεξεργαστής μεταδεδομένων»

Ο διάλογος «Επεξεργαστής μεταδεδομένων»