6.35. Μεταδεδομένα

Σχήμα 16.102. Το υπομενού «Μεταδεδομένα» του μενού «Εικόνα»

Το υπομενού «Μεταδεδομένα» του μενού «Εικόνα»

Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες για έγγραφο, ενσωματωμένο στο έγγραφο. Για το GIMP, είναι μεταδεδομένα εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Τα PNG, JPEG, TIFF και WebP διατηρούν τα υφιστάμενα μεταδεδομένα.

Μπορείτε να ορίσετε προεπιλογές για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εξαγωγής μεταδεδομένων σε όλες τις επηρεαζόμενες μορφές αρχείου είτε θέλετε πλήρη ιδιωτικότητα, είτε όχι. Οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο Επεξεργασία/Προτιμήσεις/Εισαγωγή εικόνας και στο Εξαγωγή/Πολιτικές εξαγωγής.

6.35.1. Ενεργοποίηση της εντολής μεταδεδομένων

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕικόναΜεταδεδομένα.

6.35.2. Το υπομενού μεταδεδομένων

Το GIMP χρησιμοποιεί δύο πρόσθετα: