6.35. Μεταδεδομένα

Σχήμα 16.102. Το υπομενού «Μεταδεδομένα» του μενού «Εικόνα»

Το υπομενού «Μεταδεδομένα» του μενού «Εικόνα»

Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες για έγγραφο, ενσωματωμένο στο έγγραφο. Για το GIMP, είναι μεταδεδομένα εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Τα PNG, JPEG, TIFF και WebP διατηρούν τα υφιστάμενα μεταδεδομένα.

You can set defaults to enable or disable exporting metadata in all affected file formats on whether you want complete privacy or not. Settings are available in Edit/Preferences/Image Import and Export/Export Policies.

6.35.1. Ενεργοποίηση της εντολής μεταδεδομένων

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕικόναΜεταδεδομένα.

6.35.2. Το υπομενού μεταδεδομένων

Το GIMP χρησιμοποιεί δύο πρόσθετα: