6.36. Προβολέας μεταδεδομένων

Προβολή μεταδεδομένων Exif, IPTC, XMP.

Σχήμα 16.101. Ο διάλογος “Προβολέας μεταδδομένων”

Ο διάλογος Προβολέας μεταδδομένων

6.36.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΜεταδεδομέναΠροβολέας μεταδεδομένων.

6.36.2. Επιλογές του “Προβολέα μεταδεδομένων”

Τρεις καρτέλες: