6.36. Προβολέας μεταδεδομένων

Προβολή μεταδεδομένων Exif, IPTC, XMP.

Σχήμα 16.103. Ο διάλογος «Προβολέας μεταδδομένων»

Ο διάλογος «Προβολέας μεταδδομένων»

6.36.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΜεταδεδομέναΠροβολέας μεταδεδομένων.

6.36.2. Επιλογές του «Προβολέα μεταδεδομένων»

Τρεις καρτέλες: