6. Το μενού «Εικόνα»

6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.63. Τα περιεχόμενα του μενού «Εικόνα»

Τα περιεχόμενα του μενού «Εικόνα»

Το μενού Εικόνα περιέχει εντολές που χρησιμοποιούν ή επηρεάζουν τη συνολική εικόνα κατά κάποιο τρόπο, όχι μόνο την ενεργή στρώση ή κάποιο άλλο ειδικό κομμάτι της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.