8.10. Στάθμες

Το εργαλείο στάθμης παρέχει χαρακτηριστικά παρόμοια με το διάλογο ιστόγραμμα, αλλά μπορεί επίσης να αλλάξει την περιοχή έντασης της ενεργής στρώσης ή επιλογής σε κάθε κανάλι. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για να κάνει μια εικόνα πιο ανοιχτή ή σκοτεινή, να αλλάξει την αντίθεση ή να διορθώσει την επικρατούσα χρωματική απόχρωση.

8.10.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να πάρετε αυτό το εργαλείο με δύο τρόπους:

 • Στο μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΣτάθμες….

 • Πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη, εάν αυτό το εργαλείο έχει εγκατασταθεί εκεί. Για αυτό, παρακαλούμε δείτε Τμήμα 1.13, «Εργαλειοθήκη».

8.10.2. Επιλογές

Σχήμα 16.158. Επιλογές εργαλείου στάθμης

Επιλογές εργαλείου στάθμης

Προεπιλογές

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Κανάλι

Μπορείτε να διαλέξετε το ειδικό κανάλι που θα τροποποιηθεί από το εργαλείο:

 • Η τιμή αλλάζει στην τιμή όλων των καναλιών RGB στην εικόνα: η εικόνα γίνεται πιο σκοτεινή ή πιο ανοιχτή.

 • Το κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο δουλεύουν σε ένα ειδικό χρωματικό κανάλι: η εικόνα παίρνει περισσότερο ή λιγότερο χρώμα. Να θυμόσαστε ότι πρόσθεση ή αφαίρεση χρώματος καταλήγει σε αφαίρεση ή πρόσθεση του συμπληρωματικού χρώματος

 • Το άλφα δουλεύει σε ημιδιαφανείς στρώσεις ή επιλογές: εδώ, σκοτεινό σημαίνει περισσότερη διαφάνεια και λευκό είναι πλήρως αδιαφανές. Η εικόνα σας πρέπει να έχει ένα κανάλι άλφα, αλλιώς αυτή η επιλογή απενεργοποιείται.

 • Η Επαναφορά καναλιού επαναφέρει την αρχική ρύθμιση στο επιλεγμένο κανάλι.

Four buttons to the right of Reset channel

Using the two buttons on the left, you can switch between linear and perceptual (non-linear) modes.

The two rightmost buttons let you switch between showing the histogram in Linear and Logarithmic mode.

Στάθμες εισόδου

The main area is a graphic representation of the active layer or selection dark (Shadows), mid and light (Highlight) tones content (the Histogram). They are on the abscissa from level 0 (black) to level 255 (white). Pixel number for a level is on the ordinate axis. The curve surface represents all the pixels of the image for the selected channel. A well balanced image is an image with levels (tones) distributed all over the whole range. An image with a blue predominant color, for example, will produce a histogram shifted to the left in Green and Red channels, signified by green and red lacking on highlights.

Οι περιοχές στάθμης μπορούν να τροποποιηθούν με τρεις τρόπους:

 • Three triangles as sliders: one black for dark tones (Shadows), one gray for midtones (Gamma), one white for light (Highlights) tones.

  Ο μαύρος ολισθητής προσδιορίζει το μαύρο σημείο: όλα τα εικονοστοιχεία με αυτήν την τιμή ή μικρότερη θα είναι μαύρα (χωρίς χρώμα με επιλεγμένο χρωματικό κανάλι / διαφανή με επιλεγμένο κανάλι άλφα).

  Ο λευκός ολισθητής προσδιορίζει το λευκό σημείο: όλα τα εικονοστοιχεία με αυτήν την τιμή ή μεγαλύτερη θα είναι λευκά (πλήρως έγχρωμα με επιλεγμένο χρωματικό κανάλι / πλήρως αδιαφανή με επιλεγμένο κανάλι άλφα).

  Το γκρίζο ρυθμιστικό προσδιορίζει το μεσαίο σημείο. Πηγαίνοντας στα αριστερά, προς το μαύρο, κάνει την εικόνα πιο φωτεινή (πιο χρωματιστή / πιο αδιαφανή). Πηγαίνοντας στα δεξιά, προς το λευκό, κάνει την εικόνα πιο σκοτεινή (λιγότερο χρωματιστή / περισσότερο διαφανή).

 • Δύο σταγονόμετρα: πατώντας πάνω τους, ο δείκτης του ποντικιού γίνεται σταγονόμετρο. Έπειτα πατώντας στην εικόνα προσδιορίζει το μαύρο ή το άσπρο σημείο σύμφωνα με το επιλεγμένο σταγονόμετρο. Χρήση του αριστερού, σκοτεινού σταγονόμετρου για προσδιορισμό του μαύρου σημείου· χρήση του δεξιού, λευκού σταγονόμετρου για προσδιορισμό του λευκού σημείου.

 • Τρία αριθμητικά πλαίσια κειμένου για άμεση είσοδο τιμών.

Οι στάθμες εισόδου χρησιμοποιούνται για φωτισμό τονισμών (λαμπεροί τόνοι), σκοτεινών σκιών (σκοτεινοί τόνοι), αλλαγή της ισορροπίας λαμπερών και σκοτεινών τόνων. Μετακίνηση ολισθητών στα αριστερά για αύξηση φωτεινότητας (αύξηση του επιλεγμένου χρώματος / αύξηση αδιαφάνειας). Μετακίνηση ολισθητών προς τα δεξιά για μείωση της σχετικής φωτεινότητας (lightness) (μείωση του επιλεγμένου χρώματος / μείωση αδιαφάνειας).

Παραδείγματα για στάθμες εισόδου

Η αρχική εικόνα είναι μια κλιμακωμένη γκρι εικόνα με τρεις ρίγες: σκιές (64), μεσαίοι τόνοι (127), τονισμοί (192). Το ιστόγραμμα δείχνει τρεις κορυφές, μία για καθένα από τους τρεις τόνους.

Αρχική εικόνα

 1. Το κανάλι τιμής επιλέγεται. Ο μαύρος ολισθητής (σκιές) προωθήθηκε στην κορυφή των σκιών. Η τιμή 64 έγινε 0 και η ρίγα σκιών έγινε μαύρη (0). Ο ολισθητής γάμα (μεσαίοι τόνοι) μετακινήθηκε αυτόματα στο μέσο της τονικής περιοχής. Οι μεσαίοι τόνοι σκοτείνιασαν στο 84 και οι τονισμένοι στο 171.

  Ο μαύρος ολισθητής μετακινήθηκε

 2. Ο λευκός ολισθητής (τονισμένα) προχώρησε προς την τονισμένη κορυφή. Η τιμή 192 έγινε 255 και η έντονη ρίγα έγινε άσπρη. Ο ολισθητής γάμα (μεσαίοι τόνοι) μετακινήθηκε αυτόματα στη μέση της τονικής περιοχής. Οι μεσαίοι τόνοι έγιναν πιο φωτεινοί στο 169 και οι σκιές στο 84.

  Ο λευκός ολισθητής μετακινήθηκε

Στάθμες εξόδου

Οι στάθμες εξόδου επιτρέπουν χειροκίνητη επιλογή της περιορισμένης περιοχής στάθμης εξόδου. Υπάρχουν επίσης αριθμητικά πλαίσια κειμένου με αιχμές βέλους τοποθετημένα εδώ που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διαδραστική αλλαγή στις στάθμες εξόδου.

Οι στάθμες εξόδου εξαναγκάζουν την τονική περιοχή να ταιριάξει στα νέα όρια που ορίσατε.

 • Εργασία με τιμή: οι τιμές συμπιέζονται και δείχνουν περισσότερο παρόμοιες· έτσι η αντίθεση μειώνεται. Οι σκιές γίνονται πιο φωτεινές: νέες λεπτομέρειες μπορούν να εμφανιστούν, αλλά η αντίθεση μικραίνει· ένας συμβιβασμός είναι απαραίτητος. Τα τονισμένα γίνονται πιο σκοτεινά.

 • Εργασία με χρωματικά κανάλια: εάν χρησιμοποιείτε το πράσινο κανάλι για παράδειγμα και ορίσετε τις στάθμες εξόδου μεταξύ 100 και 140, όλα τα εικονοστοιχεία με κάποιο πράσινο, ακόμα μια χαμηλή τιμή, θα έχουν την τιμή του πράσινου καναλιού τους μετατοπισμένη μεταξύ 100 και 140.

 • Εργασία με κανάλι άλφα: όλες οι τιμές άλφα θα μετατοπιστούν στην περιοχή που ορίσατε.

Παράδειγμα για στάθμες εισόδου

 1. Η αρχική εικόνα είναι μια διαβάθμιση RGB από μαύρο (0;0;0) σε άσπρο (255;255;255). Οι στάθμες εξόδου δεν έχουν ιστόγραμμα· εδώ, χρησιμοποιούμε παράθυραπροσαρμόσιμοι διάλογοιιστόγραμμα.

  Αρχική εικόνα (μια διαβάθμιση)

 2. Με επιλεγμένη τιμή καναλιού. Ο μαύρος ολισθητής μετακινήθηκε στο 63 και ο λευκός ολισθητής στο 189. Το ιστόγραμμα εμφανίζει τη συμπίεση των εικονοστοιχείων. Κανένα εικονοστοιχείο δεν είναι λιγότερο από 63 και περισσότερο από 189. Στην εικόνα, οι σκιές είναι πιο φωτεινές και τα τονισμένα πιο σκοτεινά: η αντίθεση μειώνεται.

  Ο μαύρος ολισθητής μετακινήθηκε

Όλα τα κανάλια

Αυτόματο: Εκτελεί μια αυτόματη ρύθμιση των σταθμών.

Τρία σταγονόμετρα , , Αυτά τα τρία κουμπιά αντίστοιχα αντιπροσωπεύουν από ένα λευκό, γκρι και μαύρο σταγονόμετρο. Πατώντας σε αυτά τα κουμπιά, ο δείκτης του ποντικιού παίρνει τη μορφή του σταγονόμετρου που αντιπροσωπεύει. Έπειτα, πατώντας την εικόνα, το πατημένο εικονοστοιχείο καθορίζει το λευκό σημείο, το μαύρο σημείο ή το μεσαίο σημείο σύμφωνα με το σταγονόμετρο που διαλέξατε. Δουλεύει σε όλα τα κανάλια, ακόμα κι αν ένα συγκεκριμένο κανάλι επιλεγεί.

Σχήμα 16.159. Παράδειγμα για στάθμες σταγονομέτρων

Παράδειγμα για στάθμες σταγονομέτρων

Πάνω είναι η αρχική διαβάθμιση από μαύρο σε άσπρο. Κάτω είναι το αποτέλεσμα μετά από πάτημα με το λευκό σταγονόμετρο: όλα τα εικονοστοιχεία με τιμή μεγαλύτερη από τη τιμή του πατημένου εικονοστοιχείου μετατρέπονται σε άσπρα.


Επεξεργασία αυτών των ρυθμίσεων ως καμπύλες

Για διευκόλυνση της εργασίας σας, αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να πάτε στο εργαλείο καμπύλες με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

8.10.3. Διάλογος επιλογών εργαλείου

Σχήμα 16.160. Επιλογές εργαλείου «σταθμών»

Επιλογές εργαλείου «σταθμών»


Αν και αυτό το εργαλείο δεν εμφανίζεται στην εργαλειοθήκη από προεπιλογή (παρακαλούμε δείτε Τμήμα 1.13, «Εργαλειοθήκη», εάν θέλετε να το προσθέσετε), εντούτοις έχει έναν διάλογο επιλογής εργαλείου κάτω από την εργαλειοθήκη.

Μέσος όρος δείγματος

Αυτό το ρυθμιστικό καθορίζει την «ακτίνα» της περιοχής επιλογής χρώματος ώστε να πάρετε τη μέση τιμή χρώματος από τα κοντινά εικονοστοιχεία. Αυτή η περιοχή εμφανίζεται περισσότερο ή λιγότερο ως μεγεθυσμένο τετράγωνο, όταν κρατάτε το πάτημα σε ένα εικονοστοιχείο.

8.10.4. Ενεργή πρακτική

Σχήμα 16.161. Μια πολύ υποεκτεθειμένη εικόνα

Μια πολύ υποεκτεθειμένη εικόνα

Αρχική εικόνα

Μια πολύ υποεκτεθειμένη εικόνα

Το ιστόγραμμα εμφανίζει μια κυριαρχία των σκιών και έλλειψη τονισμένων.


Σχήμα 16.162. Ρύθμιση του λευκού σημείου

Ρύθμιση του λευκού σημείου

Ο λευκός ολισθητής μετακινήθηκε στην αρχή των καλά επισημασμένων τονισμών. Η εικόνα φωτίζεται.

Ρύθμιση του λευκού σημείου

Το τελικό ιστόγραμμα (κάτω) εμφανίζει τονισμούς τώρα, αλλά οι σκιές ακόμα κυριαρχούν.


Σχήμα 16.163. Ρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ σκιών και τονισμών

Ρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ σκιών και τονισμών

Ο μεσαίος ολισθητής μετακινήθηκε στα αριστερά. Αυτό καταλήγει σε μείωση της αναλογίας των σκιών και αύξηση της αναλογίας των τονισμών.

Ρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ σκιών και τονισμών

Το τελικό ιστόγραμμα (κάτω) επιβεβαιώνει τη μείωση των σκιών.