5.9. Μετατόπιση

5.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.70. Παράδειγμα για το φίλτρο μετατόπισης

Παράδειγμα για το φίλτρο μετατόπισης

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο μετατόπισης

Εφαρμογή φίλτρου “μετατόπισης”


Μετατοπίζει όλες τις σειρές εικονοστοιχείου, οριζόντια ή κάθετα, στην τρέχουσα στρώση ή επιλογή, σε τυχαία απόσταση και μέσα στα καθορισμένα όρια.

5.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΜετατόπιση….

5.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.71. Επιλογές φίλτρου “μετατόπισης”

Επιλογές φίλτρου μετατόπισης

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, “Κοινά χαρακτηριστικά”.

Μετατόπιση

Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη μετατόπιση, μεταξύ 1 και 200 εικονοστοιχείων.

Αριστερά: αρχικό..........Δεξιά: μετατόπιση = 100 οριζόντια

Κατεύθυνση μετατόπισης

Αυτή η επιλογή ορίζει την κατεύθυνση οριζόντια ή κατακόρυφα.

Τυχαία σπορά

Η μετατόπιση γίνεται τυχαία. Μπορείτε να αλλάξετε τον σπόρο.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.