5.9. Πολικές συντεταγμένες

5.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.74. Παράδειγμα φίλτρου για πολικές συντεταγμένες

Παράδειγμα φίλτρου για πολικές συντεταγμένες

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου για πολικές συντεταγμένες

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Πολικές συντεταγμένες»


Δίνει μια κυκλική ή ορθογώνια αναπαράσταση της εικόνας σας με όλες τις δυνατές ενδιάμεσες μεταξύ και των δύο.

5.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΠολικές συντεταγμένες….

5.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.75. Επιλογές φίλτρου «Πολικές συντεταγμένες»

Επιλογές φίλτρου «Πολικές συντεταγμένες»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Βάθος κύκλου σε ποσοστό

Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν τον ορισμό της "κυκλικότητας" του μετασχηματισμού, από ορθογώνιο (0%) σε κύκλο (100%).

Γωνία αντιστάθμισης

Αυτή η επιλογή ελέγχει την γωνία εκκίνησης του σχεδίου (0 - 359°) και την περιστρέφει γύρω από το κέντρο του κύκλου.

Απεικόνιση προς τα πίσω

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το σχέδιο θα ξεκινήσει από τα δεξιά αντί για τα αριστερά.

Απεικόνιση από πάνω

Εάν δεν σημειωθεί, η απεικόνιση θα βάλει την κάτω γραμμή στη μέση και την πάνω γραμμή εξωτερικά. Εάν σημειωθεί, θα γίνει το αντίθετο.

Σε πολικές

Εάν δεν σημειωθεί, η εικόνα θα απεικονιστεί κυκλική μέσα σε ορθογώνιο (παράξενο εφέ). Εάν σημειωθεί, η εικόνα θα απεικονιστεί σε κύκλο.

X, Y

Αυτές οι πολικές συντεταγμένες είναι ενεργές μόνο εάν η επιλογή «Επιλογή μέσου» δεν είναι σημειωμένη.

Επιλογή μέσου

Checked by default: origin center is at the middle of the layer. If unchecked, you can modify X and Y parameters to position the origin center.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.

5.9.4. Παραδείγματα

Σχήμα 17.76. Με κείμενο

Με κείμενο

Εάν μόλις γράψατε το κείμενο, πρέπει να ισοπεδώσετε την εικόνα πριν την χρήση του φίλτρου.


Σχήμα 17.77. Με δύο οριζόντιες γραμμές

Με δύο οριζόντιες γραμμές