6.9. Μεγάλη σκιά

6.9.1. Επισκόπηση

This GEGL-based filter was added in GIMP 2.10.6. It simplifies creating long shadows in several visual styles.

6.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

You can find this filter in the menu through FiltersLight and ShadowLong Shadow….

This filter requires that the selected layer has an alpha channel.

6.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.133. Επιλογές φίλτρου «Μεγάλη σκιά»

Επιλογές φίλτρου «Μεγάλη σκιά»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Τεχνοτροπία
Αρχικό: η στρώση κειμένου είναι Μενού/Στρώση/Στρώση στο μέγεθος της εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τεχνοτροπίες, η Πεπερασμένη είναι η προεπιλογή, Άπειρη, εξασθένιση και εξασθένιση (σταθερό μήκος).

Σχήμα 17.134. Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»

Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Πεπερασμένο (προεπιλογή)
Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Άπειρο
Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Εξασθένιση
Παραδείγματα επιλογής «τεχνοτροπίας»
Εξασθένηση (σταθερό μήκος)· μήκος = 30

Γωνία

Γωνία σκιάς, σε μοίρες.

Γωνία = 110°
Μήκος

Shadow length, in pixels. Only available when Style is set to Finite or Fading (fixed length).

Μήκος = 30
Midpoint

Shadow fade midpoint. Only available when Style is set to Fading or Fading (fixed length).

Χρώμα

You can choose the color of the shadow here. Just click on the color swatch, and select a color when the color selector pops up, or use the eye-dropper to pick a color from the image.

Σύσταση

The «Output composition» selects how the output of this filter will be determined. There are three choices:

  • Shadow plus image will output both the input image and the created shadow. This is the default.

  • Shadow only will output only the created shadow.

  • Shadow minus image will output the created shadow but subtracts the area hidden by the image.

Σχήμα 17.135. Παραδείγματα επιλογής «Σύσταση»

Παραδείγματα επιλογής «Σύσταση»

Μόνο σκιά

Παραδείγματα επιλογής «Σύσταση»

Σκιά μείον εικόνα