6. Φίλτρα φωτός και σκιάς

Σχήμα 17.108. Το μενού φίλτρων φωτός και σκιάς

Το μενού φίλτρων φωτός και σκιάς

6.1. Εισαγωγή

Το μενού «Φως και σκιά» αποτελείται από δύο ομάδες φίλτρων:

  • Φίλτρα εφέ φωτός, τα οποία αποδίδουν πολλά εφέ φωτισμού της εικόνας.

  • Φίλτρα εφέ σκιάς, που δημιουργούν διάφορα είδη σκιών.