4.4. Υψιπερατό

4.4.1. Επισκόπηση

In sound processing, a high-pass filter filters high frequencies above a threshold. In digital images, frequency refers to sudden changes in brightness or color in neighboring pixels. The High Pass filter filters high essential details, and larger scale gradients are removed. This result, combined with the original image and "Soft Light" or "Hard Light" merge mode, is used to sharpen images. It enhances fine details.

4.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΒελτίωσηΥψιπερατό….

4.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.33. Επιλογές φίλτρου “Υψιπερατό”

Επιλογές φίλτρου Υψιπερατό

Προεπιλογές, Προεπισκόπηση, Διαίρεση προβολής

Αυτές οι επιλογές είναι κοινές στα φίλτρα που βασίζονται στο GEGL. Παρακαλούμε δείτε το Τμήμα 2, “Κοινά χαρακτηριστικά”.

Τυπική απόκλιση

Αύξηση αυτής της τυπικής απόκλισης μικραίνει το όριο του φίλτρου και περισσότερες λεπτομέρειες λαμβάνονται υπόψη για επεξεργασία.

Αντίθεση

Αύξηση/Μείωση αντίθεσης των επεξεργασμένων λεπτομερειών.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

4.4.4. Χρήση υψιπερατού φίλτρου

Διαδικασία 17.1. Όξυνση

  1. Ανοίξτε την εικόνα σας:

  2. Διπλασιάστε τη στρώση:

    Αυτή η διπλασιασμένη στρώση γίνεται η ενεργή στρώση.

  3. Ανοίξτε το υψιπερατό φίλτρο.

  4. Αλλάξτε την κατάσταση σε ήπιο φως (δοκιμάστε επίσης το έντονο (σκληρό) φως).

  5. Ρυθμίσεις και προβολή στον καμβά