4. Φίλτρα βελτίωσης

Σχήμα 17.36. Το μενού φίλτρων βελτίωσης

Το μενού φίλτρων βελτίωσης

4.1. Εισαγωγή

Προχωρημένα φίλτρα χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση ατελειών εικόνων. Τέτοιες ατέλειες περιλαμβάνουν σωματίδια σκόνης, θόρυβο, πλεγμένα πλαίσια (προερχόμενα συνήθως από σύλληψη πλαισίου τηλεόρασης) και ανεπαρκής οξύτητα.