3.24. Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Αυτή η εντολή ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον διάλογο μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για εντολές μενού, εργαλεία, φίλτρα κ.λπ. Ένας πιο γρήγορος τρόπος για να αλλάξετε τις συντομεύσεις στις εντολές του μενού περιγράφεται στην ιστοσελίδα Τμήμα 5, «Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού».

3.24.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΣυντομεύσεις πληκτρολογίου….