3.24. Συντομεύσεις πληκτρολογίου

This command opens the Keyboard Shortcuts Dialog. Using that dialog you can add or change keyboard shortcuts to menu commands, tools, filters etc. A quicker way to change shortcuts to menu commands is described in Τμήμα 5, «Creating Shortcuts to Menu Commands».

3.24.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΣυντομεύσεις πληκτρολογίου….