3.23. Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Η χρήση αυτής της εντολής περιγράφεται στο Τμήμα 5, «Δημιουργίες συντομεύσεων στις λειτουργίες μενού».

3.23.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΣυντομεύσεις πληκτρολογίου….