3.13. Μνήμη

Σχήμα 16.20. Το υπομενού «Μνήμη» του μενού «Επεξεργασία»

Το υπομενού «Μνήμη» του μενού «Επεξεργασία»

Οι εντολές στο υπομενού λειτουργούν στο Επώνυμες μνήμες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διάλογο μνημών για προβολή και διαχείριση οποιωνδήποτε μνημών δημιουργήσατε.

3.13.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΜνήμες.

3.13.2. Είσοδοι υπομενού

Cut Named...

Η εντολή επώνυμη αποκοπή κόβει το περιεχόμενο της επιλογής από την ενεργή στρώση ως συνήθως, αλλά αντί για αποθήκευση των περιεχομένων στο γενικό πρόχειρο, το αποθηκεύει σε μια ειδική μνήμη που ονομάσατε χρησιμοποιώντας έναν πτυσσόμενο διάλογο.

Copy Named...

Η εντολή Επώνυμη αντιγραφή αντιγράφει τα περιεχόμενα της επιλογής από την ενεργή στρώση ως συνήθως, αλλά αντί να αποθηκεύσει το περιεχόμενο στο γενικό πρόχειρο, το αποθηκεύει σε μια ειδική μνήμη που ονομάζετε χρησιμοποιώντας έναν πτυσσόμενο διάλογο.

Copy Visible Named...

Η εντολή Αντιγραφή επώνυμων ορατών αντιγράφει το περιεχόμενο της επιλογής από όλες τις ορατές στρώσεις ως συνήθως, αλλά αντί να αποθηκεύσει το περιεχόμενο στο γενικό πρόχειρο, το αποθηκεύει σε μια ειδική μνήμη που ονομάζετε χρησιμοποιώντας ένα πτυσσόμενο διάλογο.

Paste Named...

The Paste Named command simply brings up the Buffers dialog. By selecting one of the listed buffers, and pressing one of the buttons at the bottom, you have several options to paste a buffer into the current image or as a new image.