15.4. Divideix

15.4.1. Resum

Figura 17.418. Exemple del filtre «Divideix»

Exemple del filtre «Divideix»

Imatge original amb guies

Exemple del filtre «Divideix»

Aplicació del filtre «Divideix»


Aquest filtre és un ajut per a la creació d'imatges sensibles en les pàgines web. Es talla la imatge d'origen a trossos (com fa l'ordre Guillotina), d'acord amb les guies horitzontals i verticals, produeix una sèrie d'imatges. Alhora, es crea un fragment de codi HTML per a una taula guardada en un fitxer de text. Cada cel·la de la taula conté una part de la imatge. El fitxer de text s'ha d'incrustar en un document HTML.

Aquest filtre és molt fàcil d'utilitzar. El codi HTML que crea no és molt diferent del següent:

Exemple 17.1. Exemple senzill del filtre «Divideix»

<table cellpadding="0" border="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><img alt="" src="slice_0_0.png"/></td>
  <td><img alt="" src="slice_0_1.png"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img alt="" src="slice_1_0.png"/></td>
  <td><img alt="" src="slice_1_1.png"/></td>
 </tr>
</table>
    

Producte HTML; l'atribut «style» s'ha omès.


Si no hi ha guies sobre la imatge, el filtre no farà res. Però si estan amagades, el filtre actuarà.

[Suggeriment] Suggeriment

El filtre Mapa d'imatge és una eina molt més potent i sofisticada per a crear imatges sensibles (però també és molt més complex)

15.4.2. Activació del filtre

El filtre es troba al menú FiltresWebDivideix….

15.4.3. Opcions

Figura 17.419. Opcions «Divideix»

Opcions «Divideix»

La majoria de les opcions són auto explicatives. No obstant això:

Camí de l'exportació HTML

On es grava l'arxiu HTML i les imatges. Per defecte, s'estarà al directori actual. En fer clic al botó dret, s'obre un menú desplegable on es pot triar una altra ubicació.

Nom del fitxer que s'ha d'exportar

El nom del fitxer HTML. El quadre de text permet canviar el nom.

Prefix dels noms de les imatges

The name of an image file produced by this filter is prefix_i_k.ext, where prefix is that part of the filename which you can freely select using the textbox to the right, by default: slice. (i and k are the numbers of the row and the column, each starting with 0; .ext is the filename extension depending on the selected Image format.)

Aquesta opció és especialment útil si voleu crear Javascript per onmouseover i clicked i necessiteu diferents lots d'imatges.

Format de les imatges

You can choose to create image files in the GIF, JPG, or PNG file format.

Posa les imatges en una carpeta a part, Carpeta on s'exportaran les imatges

Quan se selecciona la Carpeta d'imatges separades, es crea una carpeta on s'hi ubicaran les imatges. Per defecte, el nom d'aquesta carpeta és images, però es pot canviar al quadre de text Carpeta per l'exportació d'imatges.

Exemple 17.2. Amb una carpeta d'imatges separades

Resultat de la «Carpeta d'imatges separades»


Separació entre els elements de la taula

Aquest valor (0-15) es traspassarà a l'atribut «cellspacing» de la taula HTML. Les guies seran reemplaçades amb tires d'amplada específica:

Exemple 17.3. Separació entre els elements de la taula

Fragment de codi HTML corresponent


Recordeu que la imatge no s'ampliarà a causa de la mida d'aquestes tires. El resultat serà com si haguéssiu dibuixat les tires amb l'eina Goma d'esborrar.

Javascript pel onmouseover i clicked

Si aquesta opció està marcada, el filtre afegirà codi JavaScript. Igual que el codi HTML, el codi no funciona tal qual, però és un bon punt de partida per a afegir alguna funcionalitat dinàmica. El codi JavaScript proporciona una funció per a manejar alguns esdeveniments com «onmouseover» (reacció a mouseover):

Exemple 17.4. Fragment de codi JavaScript

function exchange (image, images_array_name, event)
 {
  name = image.name;
  images = eval (images_array_name);

  switch (event)
   {
    case 0:
     image.src = images[name + "_plain"].src;
     break;
    case 1:
     image.src = images[name + "_hover"].src;
     break;
    case 2:
     image.src = images[name + "_clicked"].src;
     break;
    case 3:
     image.src = images[name + "_hover"].src;
     break;
   }
 }
       

Saltar-se l'animació dels caps de taula

When disabled, the filter will add a <a href="#"> ... </a> hyperlink stub to every table cell. When enabled (this is the default) and there are at least two horizontal or two vertical guides, the filter will not add a hyperlink stub to the first and last cell in a column or row. This may be useful when you have an image with border and you don't want to make the border sensitive.

Exemple 17.5. Saltar l'animació dels caps de taula (codi HTML simplificat)

<table cellpadding="0" border="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><img alt="" src="images/slice_0_0.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_0_1.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_0_2.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_0_3.png"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img alt="" src="images/slice_1_0.png"/></td>
  <td><a href="#"><img alt="" src="images/slice_1_1.png"/></a></td>
  <td><a href="#"><img alt="" src="images/slice_1_2.png"/></a></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_1_3.png"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img alt="" src="images/slice_2_0.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_2_1.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_2_2.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_2_3.png"/></td>
 </tr>
</table>
       

Només les cel·les interiors tenen enllaços (buits).