8.54. Paleta suau

8.54.1. Panoràmica

Figura 16.249. Exemples del filtre «Paleta suau»

Exemples del filtre «Paleta suau»

Imatge original

Exemples del filtre «Paleta suau»

Aplicació del filtre «Paleta suau»


Aquest filtre crea una paleta de colors disposats en bandes verticals a partir de colors de la selecció o capa activa. L'objectiu principal d'aquest filtre és la creació d'un mapa de colors pel filtre Flama.

[Nota] Nota

This command only works on RGB images. If the image is Grayscale or Indexed, the menu entry is disabled.

8.54.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a ColorsInfoPaleta suau.

8.54.3. Opcions

Figura 16.250. Opcions de la «Paleta suau»

Opcions de la «Paleta suau»

Regulació dels paràmetres

Podeu regular les dimensions de l'Amplada i l'Alçada. Les dues dimensions estan unides si la cadena no està trencada. També podeu seleccionar la unitat de mesura.

Profunditat de la recerca

L'increment de la Profunditat de la recerca (1 – 1024) produirà més matisos a la paleta.